ส.อ.ท.แจงจัดประชุมใหญ่ถูกกฎหมาย

วันที่ 15 มี.ค. 2556 เวลา 18:56 น.
ส.อ.ท.แจงจัดประชุมใหญ่ถูกกฎหมาย
ส.อ.ท.ยืนยันจัดประชุมสามัญตามพ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมฯ 18 มี.ค.นี้ เผยนายกฯมอบรมว.คมนาคมปาฐกถา “งบ 2 ล้านล้านบาท”

นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการสร้างความสับสนแก่สมาชิก ส.อ.ท. โดยการออกจดหมายซ้อนโดย นายธนิต โสรัตน์ เพื่อเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันและเวลาเดียวกัน แต่ต่างสถานที่นั้น ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ขอยืนยันว่า ส.อ.ท. ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น.  ห้อง Plenary Hall 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามที่ ส.อ.ท. ได้ให้รายละเอียดในการแถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวมถึงได้ออกจดหมายเชิญประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อส่งไปยังสมาชิกทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556

“การจัดการประชุมสามัญประจำปีที่ถูกต้องนั้นจะต้องดำเนินการภายใต้พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมฯ  ซึ่งมีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา เพื่อให้การจัดประชุมมีความโปร่งใสถูกต้องตาม พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งตาม พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมฯ และข้อบังคับ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกขึ้นปีละ 1 ครั้ง การเรียกและกำหนดวาระจึงต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ"

นายพยุงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า นายธนิต โสรัตน์ ไม่มีอำนาจหน้าที่ใด ๆ ในการเรียกประชุมใหญ่ เพราะไม่ได้เป็นเลขาธิการหรือรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ดั่งที่อ้างไว้ และไม่เคยได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวจากคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ดังนั้น การเรียกประชุมของนายธนิต โสรัตน์ จึงไม่ถูกต้องตามพ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมฯ และข้อบังคับ ไม่เป็นการประชุมสามัญสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ การลงมติใด ๆ หากจะมี จะไม่มีผลทางกฎหมาย

นายพยุงศักด์ กล่าวว่า นอกเหนือจากการประชุมตามวาระแล้ว ในปีนี้ ส.อ.ท. ได้ทำหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายชัชชาติ    สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม  เป็นผู้แทนในการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “งบ 2 ล้านล้านบาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐร่วมเอกชนและภูมิภาค” ด้วย

การประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสภาอุตสาหกรรมฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ได้กำหนดวาระการประชุม ไว้ 4 วาระ คือ วาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย การขอบคุณคณะกรรมการ/สมาชิก ขอบคุณผู้สอบบัญชี งานกาชาดประจำปี 2556 วาระเรื่องการรับรองรายงาน   การประชุมสามัญประจำปี 2555 วาระเรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯในรอบปี 2555 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย วาระงบการเงินประจำปี 2555 การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดประโยชน์ตอบแทน

ทั้งนี้ วิธีการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2556 ตามระเบียบ สภาอุตสาหกรรมฯ นั้น ผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมได้จะต้องมีชื่อเป็นผู้แทน 1 ใน 3 ของบริษัทสมาชิกเท่านั้น และผู้แทนดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุมได้ ผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ใช่ผู้แทน 1 ใน 3 ของบริษัทสมาชิก จะเข้าร่วมประชุมได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น โดยจะไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน