เกษตรจ่อประกาศโซนนิ่งพืชศก.

วันที่ 30 ม.ค. 2556 เวลา 21:28 น.
เกษตรจ่อประกาศโซนนิ่งพืชศก.
เกษตรฯเตรียมเสนอรมว.ลงนามประกาศโซนนิ่งพื้นที่เหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำร่างบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและเสนอให้นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯเตรียมลงนามทั้งนี้พืชทั้ง 6 ชนิดประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง  

ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกในเขตที่มีความเหมาะสมหรือในเขตโซนนิ่ง กระทรวงเกษตรฯจะมีมาตรการสนับสนุนประกอบด้วย การให้องค์ความเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การช่วยเหลือด้านการเงินที่จะประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) หาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการจัดหาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน การจัดรูปที่ดินและระบบโลจิสติกส์ 

ด้านการตลาด จัดระบบตลาดกลาง ตลาดซื้อชายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร  ด้านราคาจะหามาตรการช่วยเหลือด้านราคาให้ผลผลิตในเขตส่งเสริมได้ราคาดีกว่านอกเขตส่งเสริม

สำหรับเขตที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมีด้วยกันทั้งสิ้น75  จังหวัด 793 อำเภอ 5,669 ตำบล แยกเป็นภาคเหนือ 17    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคใต้ 13 จังหวัด ภาคกลาง 18 จังหวัด   

พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงาน 51 จังหวัด 432 อำเภอ 2,369 ตำบล แยกเป็นภาคเหนือ 14 ภาคกลาง 11 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด

พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพด  42 จังหวัด 269 อำเภอ 1,250 ตำบล แยกเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  12 จังหวัด ภาคตะวันออก  6 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด

พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง 49 จังหวัด 478 อำเภอ 2,312 ตำบล แยกเป็นภาคเหนือ14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด

พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา 68 จังหวัด 499 อำเภอ 2,251 ตำบล แยกเป็นภาคกลาง  8 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด

พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน  26  จังหวัด 185 อำเภอ 856 ตำบล แยกเป็นภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคใต้14 จังหวัด