สั่งสลักหลังใบรับรองแก้สวมสิทธิ์จำนำข้าว

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 14:16 น.
สั่งสลักหลังใบรับรองแก้สวมสิทธิ์จำนำข้าว
เกษตรฯ วางแนวทางสลักหลังในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หวังแก้ปัญหาการสวมสิทธิ์

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยผลประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการป้องกันการสวมสิทธิ์หรือเสริมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยให้ 4 หน่วยงาน ที่ดูแลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่  กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ สลักหลังในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว(ฉบับจริง) ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้ระบุปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรนำไปจำหน่ายและมี  4 หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

โดยเงื่อนไขสำคัญในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้หน่วยงานต่างๆ  เกษตรกรจะต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรที่ออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหนังสือยืนยันการไม่ขอขึ้นทะเบียน (กรณีที่ไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร) ไปแสดงต่อหน่วยงานต่างๆ จึงจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์ โดยมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองข้อมูล  ทั้งนี้ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คาดว่าจะผลิตโดยหน่วยงานต่างๆ  ในปี 2555/56  แบ่งออกเป็น กรมการข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์  85,000 ตัน  ศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ 105,000 ตัน  สหกรณ์การเกษตร ผลิตเมล็ดพันธุ์  30,000 ตัน และผู้ประกอบการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 280,000 ตัน

สำหรับการคาดการณ์ผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรัง ปี 2556 จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวนาปรังโดยรวมทั้งประเทศมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 13.7  ล้านไร่ ผลผลิต ประมาณ 9.18 ล้านตัน หรือประมาณ 672 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนข้าวนาปรัง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ข้าวเจ้าหอมปทุมธานี 1 มีผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 711 กิโลกรัมต่อไร่  ข้าวเจ้าอื่นๆ  มีผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 671 กิโลกรัมต่อไร่  และข้าวเหนียว มีผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 513  กิโลกรัมต่อไร่  โดยข้อมูลดังกล่าวจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)  ต่อไป