ตั้งคกก.คุม11พืชศก.เชื่อมโซนนิ่ง

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 14:20 น.
ตั้งคกก.คุม11พืชศก.เชื่อมโซนนิ่ง
ก.เกษตรฯ ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตรายกลุ่มสินค้าเกษตร 11 คณะ เชื่อมการผลิตระดับพื้นที่สู่นโยบาย

ายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตรายกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีมูลค่าการส่งออกสูง 11 คณะ ได้แก่ กลุ่มสินค้าข้าว, กลุ่มสินค้าอ้อย สับปะรด และพืชไร่อื่นๆ, กลุ่มสินค้ามันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน, กลุ่มสินค้าประมง, กลุ่มสินค้าปศุสัตว์, กลุ่มสินค้ายางพารา, กลุ่มสินค้าผลไม้, กลุ่มสินค้าลำไย, กลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชต้นทุนสูง, กลุ่มสินค้าพืชหัว และกลุ่มสินค้าพืชผัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีในการจัดทำโซนนิ่งสินค้าเกษตร

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวโน้ม ดุลยภาพสินค้าเกษตรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ดำเนินการรองรับ หรือแก้ไขปัญหาวัตถุดิบทางการเกษตรกรณีสินค้าล้นตลาด 2. กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเชิงรุกเพื่อลดต้นทุนการประกอบการในเชิงพื้นที่ โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ เช่น จำนวนพื้นที่การผลิต จำนวนเกษตรกร พื้นที่ที่มีการผลิตมาก มูลค่า การเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิต การเพิ่มการใช้ในประเทศ โดยพิจารณาตลอดห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมระบบโลจิสติกส์ และดำเนินงานเขตเกษตรเศรษฐกิจของสินค้าเกษตรนั้นๆ และ 3. จัดทำรายละเอียดโครงการ มาตรการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตเกษตรเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

นายยุคล กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงคณะอนุกรรมการเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 4 ด้าน ที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตรายกลุ่มสินค้า 11 คณะ เข้ามาเป็นรองประธานในคณะอนุกรรมการนี้ด้วย เพื่อให้การเสนอแนะนโยบาย มาตรการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานจัดทำโซนนิ่ง เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน