ก.เกษตรประกาศเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล

วันที่ 21 พ.ย. 2555 เวลา 19:39 น.
ก.เกษตรประกาศเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล
ก.เกษตรฯ พัฒนาประมงพื้นบ้าน อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตามแผนแม่บทฯ 10 ปี ควบคู่ส่งเสริมเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล

นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทยในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านกับการแก้ไขปัญหาการประมงและทะเลไทย โดยระบุว่า การพัฒนาภาคการประมงต้องให้ความสำคัญทั้งแง่ของทรัพยากรธรรมชาติและการพาณิชย์  โดยรายงานล่าสุดขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า 2 ใน 3 ของพื้นที่ประมงโลก มีการจับปลาเกินขนาด  และอีก 1 ใน 3 ตกอยู่ในสภาวะเสื่อมถอย ซึ่งประเทศไทยรวมอยู่ในนั้นด้วย แต่การที่ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงลำดับ 8 ของโลก สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านบาท ทำให้ประเด็นด้านการอนุรักษ์ถูกมองข้ามไป

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการคงสถานะความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการส่งออกสินค้าประมงควบคู่กันไป อาทิ การฟื้นฟูทรัพยากรด้านการประมง  การจัดระเบียบการทำประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ  การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ  การขยายพื้นที่ในการอนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน การปรับปรุงและขยายเขตการทำประมงชายฝั่ง และจำกัดและยกเลิกเครื่องมือการทำประมงแบบทำลายล้าง

ด้านนายวิมล  จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า   ภาคการประมงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยมาก เนื่องจากมีมูลค่าการส่งออกปีละ 2.7 แสนล้านบาท จากผลผลิตประมง 3.5 ล้านตันต่อปี  ซึ่งทำให้มีการจ้างงานถึง 2 ล้านคนต่อปี  แต่ขณะนี้ท้องทะเลไทยกำลังเสื่อมโทรม จากการทำประมงเกินขนาด ใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างและไม่รับผิดชอบ ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงมาก และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมง โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน

ดังนั้น  กรมประมง จึงจัดทำแผนแม่บทการจัดการทะเลไทย ระยะ 10 ปี เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างถูกจุด ส่วนการดำเนินการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นซีฟู้ดฮับนั้น จะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อคณะทำงานประมงอาเซียน เพื่อทราบ และขอความร่วมมือสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ด้วย และล่าสุดจะมีการจัด ซีฟู้ด เอ็กซ์ฮิบิชั่น ในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2555 หรือต้นปี 2556 เพื่อประกาศจุดยืนและแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล

บทความแนะนำ