พณ.แจงไทยแค่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมทีพีพี

  • วันที่ 18 พ.ย. 2555 เวลา 19:07 น.

พณ.แจงไทยแค่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมทีพีพี

พาณิชย์ออกเอกสารชี้แจงยืนยันการเข้าร่วมทีพีพีเป็นแค่แสดงเจตนารมณ์ แต่ต้องผ่านกระบวนการทางกม.ในประเทศก่อนเจรจา

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ชี้แจงกรณีการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (TPP) กับสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.จากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (นายบารัค โอบามา) จะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นี้ และมีกำหนดการหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐบาลไทย ซึ่งหลังจากการหารือดังกล่าว ผู้นำทั้งสองจะมีการแถลงข่าวร่วมกัน

2. สาระที่รัฐบาลไทยจะแถลงร่วมในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาข้อผูกพันทางการค้า TPP นั้น จะเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเจรจา TPP ซึ่งจะต้องมีกระบวนการภายในประเทศ เพื่อศึกษาผลกระทบในทุกมิติกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างจริงจัง

3.ขั้นตอนก่อนการเสนอตามมาตรา 190 ต้องใช้เวลาในการเจรจา ซึ่งมีขั้นตอนรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

ก่อนเสนอตามมาตรา 190

3.1 ศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าร่วมเจรจา

3.2 รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

3.3 จัดทำร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อเสนอ ครม. และรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญปี 2550

หลังผ่านมาตรา 190

3.4 หลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ไทยต้องแจ้งความจำนงการเช้าร่วมเจรจา และรอฉันทามติจากประเทศสมาชิก TPP 11 ประเทศ

3.5 จึงจะมีการประกาศการเข้าร่วมการเจรจาอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น ครม. จะแต่งตั้งหัวหน้าคณะเจรจา

3.6 กำหนดกลยุทธ์ท่าทีในการเจรจา และการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สรุปการเจรจาและประกาศใช้ความตกลง

จากนั้นจึงนำผลการเจรจาทั้งหมดเสนอ ครม.และรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามและมีผลบังคับใช้

4. กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า การดำเนินการใดๆ ต่อกรณีนี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน และจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็น ประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะสรุปผล เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ข่าวอื่นๆ