ศาลสั่งจ่ายค่าโง่คลองด่าน9พันล้าน

วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 11:21 น.
ศาลสั่งจ่ายค่าโง่คลองด่าน9พันล้าน
กรมควบคุมมลพิษอ่วม ศาลปกครองกลางสั่งจ่ายค่าโง่คลองด่านให้เอกชน 9,000 ล้านบาท

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้ตัดสินคดีที่กรมควบคุมมลพิษยื่นคำร้องกรณีอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยอีก 7.5% ให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ผู้รับเหมาโครงการออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

ศาลได้มีมติ 2 ต่อ 1 ให้ยืนตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการ ที่ได้ชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยเป็นเงิน 4,983,342,383 บาท หรือ 31,035,780 เหรียญสหรัฐ ให้ผู้เรียกร้อง พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ของเงินจำนวน 4,424,099,982 บาท และของเงิน 26,434,636 บาท นับตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2546 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลให้กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายค่าเสียหายให้เอกชนถึง 9,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ สั่งให้คืนหนังสือค้ำประกันพร้อมค่าธรรมเนียมแทนผู้เรียกร้อง 6 ล้านบาท เพราะเห็นว่าคำสั่งของอนุญาโตตุลาการเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นคำสั่งของศาลปกครองกลาง ทางกรมควบคุมมลพิษจึงต้องยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อค้านคำสั่งดังกล่าวตามระเบียบปฏิบัติทางราชการ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า ในกรณีที่ภาครัฐแพ้ทางคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์จนคดีถึงที่สุด

“มติศาลปกครองกลาง 2 ต่อ 1 ถือว่าไม่เป็นเอกฉันท์ จึงจะใช้เป็นข้อพิจารณาให้ศาลปกครองสูงสุดมาพิจารณาต่อไป และจะไม่ดำเนินการใดๆ กับโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะสิ้นสุดลงทุกคดี” นายวิเชียร กล่าว

ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2554 ได้ตัดสินข้อพิพาทให้กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยอีก 7.5% ให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี กรมจึงได้ยื่นเรื่องให้ศาลปกครองกลางพิจารณาและมีมติดังกล่าวออกมา