อสมทตั้งเอนกนั่งกก.ผอ.ใหญ่

วันที่ 06 ก.ย. 2555 เวลา 18:13 น.
บอร์ดอสมทมีมติตั้ง"เอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์" เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.อสมท (MCOT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555  มีมติเห็นชอบให้ นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เป็นผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ MCOT  ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เสนอ และ มอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ดำเนินการเจรจาต่อรองเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้าง พร้อมสัญญาจ้าง กับ นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ และนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมคราวถัดไป

บทความแนะนำ