เกษตรฯชงครม.อนุมัติงบดูแลราคายางเพิ่ม

วันที่ 14 ส.ค. 2555 เวลา 21:13 น.
"ณัฐวุฒิ" เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติวงเงินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางเพิ่ม หลัง 1.5 หมื่นล้านไม่พอ

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคายาง ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ในด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ในส่วนของจุดรับซื้อที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมนั้น ได้มีการขยายจุดรับซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิม 31 แห่ง เป็น 42 แห่ง  แบ่งออกเป็นภาคใต้ 23 แห่ง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง และ ภาคตะวันออก 7 แห่ง 

นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้องค์การสวนยาง (อสย.) ตั้งจุดรับซื้อใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดยะลา  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาก 

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการที่สถาบันเกษตรกรบางแห่งมีการนำยางที่ไม่ใช่ของสมาชิกมาสวมสิทธิ์ แล้วคิดค่าบริหารจัดการเพื่อหากำไรจากโครงการ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการสวมสิทธิ์จริง ให้ส่งข้อมูลไปยังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา   ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และหากพบว่ามีการกระทำผิดต่อข้อกฎหมายอื่นๆ ด้วยนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปให้ถึงที่สุดด้วย

นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า สำหรับงบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ จำนวนรวม 15,000 ล้านบาท นั้น   จะมีการเสนอขออนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมให้แก่ อสย. เพื่อใช้เป็นทุนสำรองในการรับซื้อผลผลิตจากสถาบันเกษตรกร  ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการขยายหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ครอบคลุมถึงสถาบันที่ไม่เป็นนิติบุคคล จึงคาดการณ์ว่าจะมีการนำผลผลิตยางมาขายให้กับ อสย.เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย 

ทั้งนี้จะนำเสนอหลักการดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เพื่อนำมติเสนอต่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ต่อไป  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จึงมอบหมายให้ อสย.และ ส.ก.ย. จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงกัน

นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราผ่านทางกลไกของสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC)  ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม ITRC  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์พาร์ค ในหัวข้อหลักเกี่ยวกับมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออกยางพาราของแต่ละประเทศ  รวมถึงการรับมือสถานการณ์ราคายางพารา  การตลาด ซึ่งจะทำให้ประเทศสมาชิกได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ระหว่างกันอันจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาจากการวิเคราะห์แนวโน้ม รวมทั้งวางแนวทางการพัฒนายางพาราในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย