ไฟเขียวธอส.ปล่อยซอฟท์โลนอีก1.4หมื่นล.

วันที่ 14 ส.ค. 2555 เวลา 14:17 น.
ครม.อนุมัติ ธอส.เพิ่ม ซอฟท์โลน 1.4 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้ให้ลูกค้าน้ำท่วม

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 เพิ่มเติมจำนวน 14,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของ ธปท.

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการให้ ธอส. สามารถกู้เงินกับ ธปท. ในส่วนของวงเงินส่วนกลางที่ ธปท. ได้จัดสรรให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ยื่นขอจัดสรรหรือทบทวนวงเงินภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด และสามารถเบิกใช้เพิ่มเติมได้ ในกรณีที่ ธปท. อนุมัติจัดสรรสินเชื่อโดยมีเงื่อนไขผ่อนปรน (ซอฟท์โลน) ให้แก่ ธอส. แล้ว เพื่อความคล่องตัวและลดขั้นตอนการดำเนินการในการบริหารและจัดการของ ธอส. ในส่วนของการจัดสรรสินเชื่อ ซอฟท์โลน ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 29 พฤษภาคม 2555) ธอส. ได้ดำเนินการกู้เงิน ซอฟท์โลน จาก ธปท. เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 วงเงิน 6,000 ล้านบาท และได้จัดสรรเงินทุนของ ธอส. สมทบ จำนวน 3,000 ล้านบาท (ตามสัดส่วนวงเงินโครงการเท่ากับ 70:30) ในการจัดสรรสินเชื่อ จำนวนรวม 9,000 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ไปจนเต็มวงเงินดังกล่าวแล้ว  ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงยื่นความประสงค์ขอกู้เงิน ซอฟท์โลน กับ ธอส. ในการนี้ ธอส. จึงขอให้ กค. พิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติกู้เงิน ซอฟท์โลน จาก ธปท. เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 เพิ่มเติมจำนวน 14,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน ซอฟท์โลนที่ ธปท. ได้จัดสรรให้แก่ ธอส. รวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555