คุมเข้มโรงงานเสี่ยงกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 19:50 น.
อุตฯ เข้มตั้งกรรมการพิจารณาโครงการเสี่ยงกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนออกใบอนุญาตโรงงาน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน เพื่อลดปัญหามวลชนต่อต้าน และคาดว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นการอนุญาตจากคณะกรรมการ ไม่ใช่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยขณะนี้มีโรงงานที่เข้าข่ายรอการพิจารณาอยู่จำนวน 67 โรงงาน

ทั้งนี้ ประเภทโรงงานที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท (คิดเฉพาะสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน) หรือมีคนงานมากกว่า 200 คน โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับของเสีย โรงงานที่อาจมีปัญหามวลชน และโรงงานที่ต้องประเมินความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งจะเน้นเฉพาะโรงงานที่มีปัญหามวลชน ไม่ได้ครอบคลุมโรงงานทุกประเภทที่มีอยู่ประมาณ 107 โรงงาน

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาจะมีการกำหนดเงื่อนไข มาตรฐานที่เน้นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม มวลชน และการกำจัดกากอุตสาหกรรมว่ามีครบวงจรหรือหรือไม่ ซึ่งโครงการจะถูกพิจารณาเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบก่อน เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมจังหวัด และจะส่งเรื่องมายังคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยจะมีการเชิญผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงโครงการลงทุนของตัวเองด้วย เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ขณะที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำงานเป็นองค์รวมประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในครั้งเดียวและสรุปการพิจารณา สามารถออกออกใบอนุญาตได้เลย

"การพิจารณาจะพยายามทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีโครงการตกค้าง และจะทำอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เป็นภาระของผู้ประกอบการมากขึ้น เพราะถือเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติ แต่เพื่อความรอบคอบจึงต้องพิจารณาหลายครั้ง โดยคณะกรรมการจะเริ่มพิจารณาครั้งแรกในวันที่ 6 ก.ค.นี้"นายวิฑูรย์ กล่าว

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ เพราะที่ผ่านมามีกระแสการต่อต้านการตั้งโรงงานใหม่ใหม่ของภาคประชาชนค่อนข้างมาก เพราะประชาชนเข้าใจว่าการตั้งโรงงานจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ หากมีการให้ใบอนุญาตไปโดยไม่มีความชัดเจน ปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง