เปิดรายชื่อนักวิชาการค้าบรรจุจีเอ็มโอฯ

วันที่ 12 เม.ย. 2555 เวลา 14:56 น.
แถลงการณ์คณะนักวิชาการและสมาคมวิชาชีพด้านการเกษตรฯคัดค้านการกำหนดให้กิจการจีเอ็มโอเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้มอบหมายให้ บริษัทเอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำ (ร่าง) บัญชีรายชื่อประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (เพิ่มเติม) รวม 7 ประเภท ซึ่งมี “กิจการจีเอ็มโอ” อยู่ในลำดับที่ 5 ของบัญชีตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งจัดโดย สผ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยอ้างเหตุผลสรุปในการจัด “กิจการจีเอ็มโอ” เข้าใน (ร่าง) บัญชีว่า

“.....มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหาร GMOs นอกจากนั้นยังมีความยุ่งยากในการพิสูจน์ผลกระทบโดยเฉพาะต่อการกลายพันธุ์และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต และมีผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารในลักษณะผลกระทบระยะยาว”

ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ได้ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่ากิจการจีเอ็มโอจะทำให้เกิด “การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูก” หรือ “ทำลายสิ่งแวดล้อมจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือชดเชยได้ หรือต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ” (ตามนิยามของ สผ.)ในทางตรงกันข้ามกลับปรากฏว่า มีรายงานผลการวิจัยตามมาตรฐานวิชาการจำนวนมากจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งเอกสารจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระบุว่า จีเอ็มโอที่นำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (30 ปี) และการเกษตร (16 ปี) ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากจีเอ็มโอเกิดขึ้นแต่อย่างใดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่า กิจการจีเอ็มโอช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีอันตราย โดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้เพื่อการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชลงได้อย่างมาก และเปลี่ยนการใช้สารกำจัดวัชพืชไปใช้ชนิดที่ปลอดภัยขึ้น รวมทั้งการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงานในภาคเกษตร  (รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยของจีเอ็มโอดังเอกสารแนบท้าย)

การกำหนดให้ “กิจการจีเอ็มโอ” อยู่ในโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงฯ จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงทางวิชาการ และขัดแย้งต่อแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรฯ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ซึ่งจะส่งผลกีดขวางและฉุดรั้งให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งกำลังเป็นยุทธศาสตร์หลักของหลายประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ จีน อินเดีย บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม และแม้กระทั่งสหภาพยุโรปที่มีการวางนโยบายยุโรป 2020 เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

นอกจากนี้การกำหนดให้ “กิจการจีเอ็มโอ” อยู่ในโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงฯ โดยไม่มีหลักฐานข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ยังก่อให้เกิดกระแสความเชื่อและความวิตกกังวลในทางที่ผิด ซึ่งส่งผลบั่นทอนโดยตรงต่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากรของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการวิจัยพัฒนาและกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของบุคลากรที่กำลังปฏิบัติงานในปัจจุบันและการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

การกำหนดให้ “กิจการจีเอ็มโอ” อยู่ในโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงฯ โดยไม่มีหลักฐานข้อพิสูจน์ จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และเป็นการขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรงและหยั่งรากลึก ที่อาจไม่สามารถฟื้นฟูหรือชดเชยได้ และต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ

ดังนั้นด้วยข้อเท็จจริงและผลเสียดังกล่าวข้างต้น คณะนักวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นพ้องต้องกัน “คัดค้านการบรรจุกิจการจีเอ็มโอ เป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ” ดังปรากฏรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อสมาคมวิชาชีพผู้สนับสนุนแถลงการณ์1. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 2. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย3. สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 4. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์5. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 6. สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย7. สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายนามคณะนักวิชาการผู้สนับสนุนแถลงการณ์ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ2. ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2535 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์  นักวิชาการอิสระ 4. ศาสตราจารย์ ดร.มรกต  ตันติเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล7. ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล8. ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มีวุฒิสม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9. ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล11. ดร.อนันต์ ดาโลดม  อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย12. ดร.อดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ  อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 13. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมการเกษตรและอาหาร หอการค้าไทย 14. นางดรุณี  เอ็ดเวิร์ดส  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 15. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2540  16. รองศาสตราจารย์ ดร.จุลภาค  คุ้นวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ อัครธนกุล ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โฆสิตรัตน  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19. รองศาสตราจารย์ ดร.สนธิชัย  จันทร์เปรม  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน21. รองศาสตราจารย์ ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24. รองศาสตราจารย์ ส.พญ. ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์  ประธานสาขาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  25. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น26. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ควรพิบูลย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุรางค์  ตันติมาวานิช  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 30. รองศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ  จันทร์วิไลศรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล31. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 32. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล33. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล34. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เจิดรังษี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 35. รองศาสตราจารย์ ดร.มลวิภา  วงษ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 36. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ สุพรรณธริกา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 37. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจตรา เลิศกมลกาญจน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล38. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุขธิดา อุบล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล39. รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ กิจทวี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล40. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กัมพล แก้วเกษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล41. รองศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา  ยุวอมรทิพย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม42. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์43. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน  นักวิชาการอิสระ 44. รองศาสตราจารย์  ดร.หนึ่ง เตียอำรุง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 45. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.พญ.อรนาฎ มาตังคสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จามร สมณะ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อินประโคน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจภัทร โสจิกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อหันทริก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ธิติธัญญานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิษฎา มุ่งสันติสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทินี ธีรารักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง66. อ.ดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์67. อ.ดร.จุฑาเทพ วัชระคุปต์  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์68. อ.ดร.ธนพล  ไชยแสน  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์69. อ.ดร.วิราวรรณ นุชนารถ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์70. อ.ดร.วีระพันธุ์ ศรีดอกจันทร์  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์71. อ.ดร.สิทธวีร์  ทองทิพย์สิริเดช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์72. อ.ดร.อรอุบล ชมเดช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์73. อ.ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์74. อ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์75. อ.พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 76. อ.สมพิศ  สามิภักดิ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 77. อ.ดร. ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 78. อ.ดร. นราพร สมบูรณ์นะ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 79. อ.ดร.ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย80. อ.ดร.รุ่งอรุณ วาดิถี-สิริศรัทธา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81. อ.ดร.ชรินทร์ ถาวรคุโณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล82. อ.ดร.ณฐมน  เงาสุวรรณกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล83. อ.ดร.เนาวรัตน์  ถนอมสิงห์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล84. อ.ดร.พรพรรณ ภูมิรัตน์   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล85. อ.ดร.ภูมิ  อดิศักดิ์วัฒนา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล86. อ.ดร.มุทิตา วนาภรณ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล87. อ.ดร.อมรรัตน์  อรุณนวล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล88. อ.ดร.อรภัค เรี่ยมทอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล89. อ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล90. อ.ดร.อุษา บุญยืน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล91. อ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล92. อ.ดร.ชูวงศ์  เอื้อสุขอารี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล93. อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 94. อ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 95. อ.ดร.ผดุงศรี ดับส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 96. อ.ดร.ศุภชัย โตภาณุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 97. อ.ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล98. อ.ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล99. อ.ดร.อรรถวุฒิ  อิ่มพูลทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล100. อ.ดร.อาจารี  นิลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล101. อ.ดร.รักชนก  โคโต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ102. อ.ดร.ศันสนีย์  ชวนะกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 103. อ.ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 104. อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 105. อ.ดร.พัชรา ศรีวิชัย  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล106. อ.ดร.คุณาภรณ์ หอมยก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล107. อ.ดร.ภูริยา งามวงศ์สถิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 108. อ.น.สพ. ดร. ภานพ วิไลนาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล109. อ.น.สพ. ดร.ปริญ สุวรรณประภา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล110. อ.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล111. อ.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล112. อ.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล113. อ.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล114. อ.น.สพ.สมเกียรติ ห้วยจันทึก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล115. อ.สพ.ญ. ดร.ศศิธร  รุ่งอรุณเลิศ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล116. อ.สพ.ญ. ระพีวรรณ ธรรมไพศาล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล117. อ.สพ.ญ. สิริพร ตัณฑเวส  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล118. อ.สพ.ญ.กัญช์ เกล็ดมณี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล119. อ.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล120. อ.สพ.ญ.ดร.ทวีวัลย์ ตันสถิตย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล121. อ.สพ.ญ.ดร.นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล122. อ.สพ.ญ.ดร.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล123. อ.สพ.ญ.วรัญญา ชาคริตบุษบง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล124. อ.ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 125. อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 126. อ.ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง127. อ.ดร.พงษ์มณี ทองใบ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง128. อ.ดร.สุรีย์พร  นนทชัยภูมิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 129. อ.ดร.อธิป สกุลเผือก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ 130. อ.ดร.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 131. อ.ดร.ปัทมา ศิริธัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 132. อ.วีรนุช  พานทอง  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 133. ดร.สัญชัย  ตันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร134. ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล นักวิชาการอิสระ 135. ดร.นิศานาถ  เจริญลาภ  นักวิชาการอิสระ 136. ดร.ดวงพร มรกตกาล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด137. ดร.พิไลวรรณ เจริญชัย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด138. ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย์  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์139. ดร.มยุรี  เฟื่องทอง  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 140. ดร.มัจฉรี จุโลทก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์141. ดร.รจนา สุขชวลิต สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์142. ดร.เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ143. ดร.ชาลินี  คงสวัสดิ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 144. ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 145. ดร.ปาริชาติ เบิร์นส  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 146. ดร.ลิลี่  เอื้อวิไลจิตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 147. ดร.สุทิพา  ธนพงศ์พิพัฒน์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 148. ดร.อรวรรณ  ชัชวาลการพาณิชย์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 149. ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์150. ดร.จินดา จันทร์อ่อน สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 151. นางอภิรดี  กอร์ปไพบูลย์  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร 152. นายสุรพงษ์  อนุตาโก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร 153. นางสาวพรนภา คำกองแก้ว คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์154. นางสาวจิตรยา จารุจิตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์155. นางสาววันวิสา ศิริวรรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์156. นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์157. นางสาวอรุโณทัย ซาววา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 158. นายบารมี สกลรักษ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 159. นางสาวกนกกานต์  จิรังการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 160. นางสาวกนกรัตน์ สังข์ภักดี  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 161. นางสาวกุลธิดา ปานคีรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 162. นางสาวขวัญชนก อารีกิจ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 163. นางสาวจตุพร  ขวัญทองยิ้ม  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 164. นางสาวจันทรารัตน์ ปรีสงค์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 165. นางสาวจารุวรรณ จุยกระจาย  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 166. นางสาวจุฑารัตน์  ลิดจันทร์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 167. นางสาวจุฬาลักษณ์ น้องแสง  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 168. นางสาวชโลทร  บุญธรรม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 169. นางสาวชุติธร หยุดแดง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 170. นางสาวณัฎฐณิชา ไชยทองศรี  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 171. นางสาวณัฎฐธิดา แก้วคำ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 172. นางสาวณัฐกานต์  นนทวงศ์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 173. นางสาวธัญญาพร  สุสานนท์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 174. นางสาวธัญญาพร  เหล่าคงถาวร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 175. นางสาวธีวารินทร์ เอี่ยมสุวรรณ  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 176. นางสาวนฤกัญ  สังข์ฉิม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 177. นางสาวนาถยา  พานทอง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 178. นางสาวปณาลี  ภู่วรกุลชัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 179. นางสาวปรียาภรณ์  ลี้ธิติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 180. นางสาวปานพัชร ทองนวล  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 181. นางสาวพักตร์ จันทร์สว่างกูล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 182. นางสาวเพชรรัตน์ เนตรลักษณ์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 183. นางสาวภัคชนา  หนูบ้านเกาะ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 184. นางสาวเมธาพร  ขจรศรีวรวงศ์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 185. นางสาวยุพา  โพธิ์แก้ว  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 186. นางสาวรุ่งพิพย์ เกาะคู คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 187. นางสาววรรณฉัตร  วิเชียรฉาย  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 188. นางสาววาสนา  รุ่งสว่าง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 189. นางสาววิราพร  ชีวะพานิช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 190. นางสาวศศิธร พุ่มมาลี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 191. นางสาวศิรัชตนันต์ โรจนะวิจิตร  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 192. นางสาวสนธยา ทิมอ่อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 193. นางสาวสายรุ่ง โพธิ์อ่ำ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 194. นางสาวสิริจันทร์  พิทักษ์ตุ้ม  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 195. นางสาวสุจิณณา  เดชะพรรค คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 196. นางสาวสุภาวดี  จันทร์ต๊ะวัน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 197. นางสาวสุรินทร์  ปุยสมุทร  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 198. นางสาวสุวิมล  เหล่ามโนธรรม  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 199. นางสาวโสพิศ อินธะศรี  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 200. นางสาวอโนชา  แก้ววงษ์วาลย์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 201. นางสาวอมิสา  หล้าพรหม  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 202. นางสาวอรพรรณ เสียงเกษม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 203. นางสาวอรอนงค์  แสงอ่อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 204. นางสาวอรุ๊ณี  เจตน์สตุ  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 205. นายตฤณ  ธรรมเนียม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 206. นายทรงวุฒิ จำปาเรือง  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 207. นายธณัท  วัฒนกุลภาคิน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 208. นายนิทัศน์  ไชยสงคราม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 209. นายวีระนันท์  ศรีเกตุ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 210. นายศรุตะ  มานิตกุล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 211. นายสมพงศ์  จันทร์แก้ว  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 212. นายหัชวัจน์ กลิ่นบานชื่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 213. นางสาวจิรภัทร์ นิลสุวรรณ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์214. นางสาวเกศินี กำพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์215. นางสาวเจนจิรา ดำทับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์216. นางสาวเพียงรวี ทองนุ่น  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์217. นางสาวเมธิญา ช้างเจริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์218. นางสาวโชติญาพัชญ์  สงวนสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 219. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญภรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 220. นางสาวขนิษฐา  พรหมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 221. นางสาวจุฑามาศ  แก้วสนธิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 222. นางสาวฌาดา กิตติบวรวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 223. นางสาวณุวดี  บรรจงสัตย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 224. นางสาวทิฆัมพร สิทธิวิชาภิญโญ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์225. นางสาวทิชาพัทธ์ มงคลกุลสัตย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์226. นางสาวทิพวัลย์ บุญแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์227. นางสาวนพมาศ โลกคำลือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์228. นางสาวนรารัตน์  เหล่าพิเชียรพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 229. นางสาวนวพร  ผาผาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 230. นางสาวนิภาพร  ดีใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 231. นางสาวบุษรินทร์ วจนานวัช  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 232. นางสาวปริชฎา  เอี่ยมวิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 233. นางสาวปาจรีย์  สายต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 234. นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์235. นางสาวปูชิตา อารีวิจิตร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 236. นางสาวพรพรรณ  นภาอำไพพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 237. นางสาวพศิกา  เนียมฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 238. นางสาวพัณณิดา ขุนนามวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์239. นางสาวพิมพ์ณภัทร ปริมิตร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์240. นางสาวรัชฎาภรณ์  น้อยนรินทร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 241. นางสาวรัชนีวรรณ แจ่มแสง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์242. นางสาวราณี สาสำลี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์243. นางสาววนิตา แก้วผลึก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์244. นางสาววรรณสต สุราช  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 245. นางสาววรัทยา  ผังเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 246. นางสาววัฒนาภรณ์ ธีระศานต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 247. นางสาววาสิฏฐี คงคาชนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์248. นางสาววิไลวรรณ คุ้มศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์249. นางสาววิดาวรรณ  ฉัตรศิริเวช  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 250. นางสาวสโรชา  อนุกูลวุฒิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 251. นางสาวสันทนา  เภาวนะ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 252. นางสาวสิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์253. นางสาวสิริกานต์  วงศาโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 254. นางสาวสิรินทรา  เที่ยงมาก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์255. นางสาวสุกานดา หมุ่ยยุง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์256. นางสาวสุชาดา ศรีฟ้า  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 257. นางสาวสุดารัตน์  ทองสุขแสงเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 258. นางสาวอรรัตน์  สุนทรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 259. นางสาวอรสิริ ศิริพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์260. นางสาวอริสรา  พุทธิวิทยานนท์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 261. นางสาวอัญรัตน์ ธนพิพัฒนศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์262. นางสาวอุดมพร เพ็ชรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์263. นางาวรติพร  ลีอนันต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 264. นายชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์265. นายณภัทร  เงาบูรณวิทย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 266. นายตุลยวัต  ประสงค์มณีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 267.  นายทศพล ภัทรพิมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์268. นายธิติกร จอมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์269. นายปาณัสม์ พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์270. นายปิยศักดิ์ ศรีปาน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 271. นายพรชัย  อนันตสมบูรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 272. นายวรากร  บูชาชาติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 273. นายวุฒิพงษ์ แปงใจ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์274. นายสรวิศ  ลาภเบญจกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 275. นายสองเมือง สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 276. นายสิรวิชญ์  จิรวรรณาภรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 277. นายสิวเพชร ศิลปประยูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์278. นายธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 279. นางสาวชลลดา บริสุทธิ์  สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์280. นางสาวฐิติรัตน์ กันทะวัง สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์281. นางสาวศิริวรรณ รุ่งอินทร์  สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 282. นายกิตตินันท์  ลีธนศักดิ์  สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 283. นายธีระพงศ์ เกษตรสมบูรณ์  สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 284. นายธีระยุทธ ชาตรี สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 285. นายภาวรรธน์ วงศ์คำไพร สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 286. นายอุโฆษ สุวรรณ  สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 287. นางกษมา ชูสังข์ ลาร์เซน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์288. นางสาวกุสุมา  รอดแผ้วพาล ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์289. นางสาวชนากานต์ ลักษณะ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์290. นางสาวชมภูนุช  ลิ้มประสาท  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์291. นางสาวธนวรรณ  พรมขลิบนิล  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์292. นางสาวบุศริน อิ่มอินทร์  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์293. นางสาวบุษรินทร์ ตานะ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์294. นางสาวเบญจรงค์ พวงรัตน์  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์295. นางสาวประกาย มานำ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์296. นางสาวปริศนา วงศ์ล้อม  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์297. นางสาวปาริชาต ประสาทศิลป์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์298. นางสาวปิยนุช  ศรชัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์299. นางสาวพจนา กะสินรัมย์  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์300. นางสาวพันทิพา  ลิ้มสงวน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์301. นางสาวแพรวรุจี ชูเชิด ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์302. นางสาวเยาวพรรณ สนธิกุล ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์303. นางสาวรัชดาภรณ์ เขียวหวาน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์304. นางสาวรินนภา สมสนุก ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์305. นางสาววารีรัตน์  สมประทุม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์306. นางสาวศศิวิมล จันทร์สุเทพ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์307. นางสาวศันสนีย์ นาเจริญ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์308. นางสาวสกุลรัตน์  สุวรรณโน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์309. นางสาวสมสรง เพชรแสง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์310. นางสาวสุกัญญา จีนเหนาะ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์311. นางสาวอัญชิสา  ปานแก้ว  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์312. นายกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์313. นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 314. นายณฐวุฒิ คณาติยานนท์  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์315. นายดำรงวุฒิ  อ่อนวิมล  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์316. นายธนพล  ไชยแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์317. นายวิชา  สิงห์ลอ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์318. นายศักดิโชติ คิมสกุลเวช  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์319. นางสาวศศิวิมล  ชื่นเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์320. นางสาวสายศรัทธา นุ่มนวล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์321. นางจิตรา ลิ้มทองกุล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 322. นางรุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 323. นางสาวญาณินท์  ใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 324. นางสาวฐิติอาภา ทองศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 325. นางสาวณัฐธิดา ธีรวัฒนกิจถาวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล326. นางสาวดารณี  โชคชัยชำนาญกิจ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล327. นางสาวธิติปฏิมา สกุลเทิดเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล328. นางสาวนวรัตน์  สมประสงค์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 329. นางสาวปิยะลักษณ์ เยาดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล330. นางสาวผกากรอง วนไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล331. นางสาวพรทิพย์ ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล332. นางสาวพรพิมล  มะหะหมัด  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล333. นางสาวพัชรี  เหล่าบุรินทร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล334. นางสาวพันธกานต์  ทิศอุ่น  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 335. นางสาวพีรภรณ์  พันธุ์ชัย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล336. นางสาวมยุรา จันทร์หอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล337. นางสาวรจนาพรรณ ปั้นกาญจนโต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล338. นางสาวรสาภิรส สมวัชรจิต  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล339. นางสาวสุภัทรา  หงษ์วิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล340. นางสาวอาภามาศ  ศักดิ์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 341. นางอุษณา องค์เจริญวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล342. นายจิรายุส  เอื้อนรเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล343. นายวศิน บัวสิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล344. นายวิชญพงศ์  แสงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 345. นางสาวคณากรณ์ พลเทพ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล346. นางสาวเมธาวี ทองดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล347. นางสาววีณา พ่วงปั่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล348. นางสาวอรพรรณ คันธเสวี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล349. นางสาวอรวี เทพมณี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล350. นายปรุศก์ สุกใส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล351. นางสาวปาริชาติ แสนนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 352. นายอำนาจ คงมณี  มหาวิทยาลัยมหิดล 353. นางสาวชณชนก ลีฬหาวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 354. นางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 355. นางสาวจินตนา  จันทร์เจริญฤทธิ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ356. นางสาวน้ำทิพย์  พิรณฤทธิ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 357. นางสาวนุชนาถ วารินทร์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 358. นางสาวมัณฑนา บุญธรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 359. นางสาวรุ่งนะภา ดีโท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 360. นางสาวอัญจนา บุญชด  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ 361. นางชณิกา เอี่ยมสุภาษิต สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ 362. นายวิเชียร สกุลสม  นักวิชาการอิสระ363. นางสาวมณฑ์นภา นาคะศิริ นักวิชาการอิสระ 364. นางสาวรัตนา เจริญวัฒนาเสถียร นักวิชาการอิสระ 365. นายศักรินทร์ ภูผานิล นักวิชาการอิสระ