ไฟเขียวทุนต่างด้าวทำบัญชี-ปล่อยกู้

วันที่ 27 ก.พ. 2555 เวลา 11:33 น.
ไฟเขียวทุนต่างด้าวทำบัญชี-ปล่อยกู้
บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยเดือน ก.พ.เพิ่ม 18 ราย 874 ล้านบาท

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้พิจารณาและอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเดือน ก.พ. จำนวน 18 ราย มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 874 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 223 คน แสดงให้เห็นว่าคนต่างด้าวยังคงให้ความสนใจที่จะเข้ามาทำธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการจำนวน 12 ราย คิดเป็นสัดส่วน 67% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 815 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้บริการทางบัญชี ให้กู้ยืมเงิน บริการให้เช่าสินค้า เป็นต้น

ธุรกิจรองลงมาเป็นบริการทางการเงิน ได้แก่ บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ บริการแฟกเจอริง บริการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิง สินค้าต่างๆ ประเทศที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วน 22% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเยอรมนี

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจค้าส่งจำนวน 2 ราย สัดส่วน 11% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 47 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งสินค้า ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ ได้แก่ เครื่องมือทำความสะอาดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งน้ำยาทำความสะอาด และชิ้นส่วนของลูกสูบรถยนต์ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศที่เข้ามาลงทุน คือ เยอรมนี

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้ดำเนินมาตรการผ่อนผันการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาห กรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) โดยได้ปรับลดขั้นตอนปฏิบัติงานผ่อนผันยื่นเอกสารหลักฐาน และเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว

การผ่อนปรนครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว 5 ราย เป็นธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน 2 ราย ธุรกิจค้าส่ง 1 ราย และธุรกิจบริการให้เช่า 2 ราย