กนอ.เร่งออกแบบจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 09 ธ.ค. 2554 เวลา 14:27 น.
กนอ.เร่งออกแบบจัดทำแนวป้องกัน สร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำท่วมในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.จะเร่งรัดออกมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ออกแบบและจัดทำแนวป้องกันโดยจะสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้  เชื่อว่าจากแนวป้องกันที่จะสร้างขึ้นใหม่ ประกอบกับรัฐบาลให้การสนับสนุนแผนการจัดการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน จะทำให้นักลงทุนยังคงมั่นใจและขยายฐานการลงทุนมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

นางมณฑา กล่าวว่า จากความร่วมมือและการบริหารจัดการน้ำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ส่งผลให้สามารถรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 1.28 แสนล้านบาท และยังพบว่านักลงทุนจากการที่นิคมฯ สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ โดยโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมไม่ได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจไม่ย้ายฐานการผลิต เนื่องจากเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำของ กนอ.และรัฐบาลไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านนิคมฯ บางชัน ขณะนี้ผู้ประกอบการทั้ง 93 ราย รวมจำนวนแรงงาน 1.38 หมื่นคน พร้อมกลับเข้าสู่ภาคการผลิตได้เป็นปกติแล้ว เพราะนิคมฯได้วางแนวป้องกันได้ทัน แม้ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ตาม  ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการรายอื่นๆและชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯบางชันที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับแผนป้องกันน้ำท่วมนิคมฯบางชันในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำสู่คลองแสนแสบ โดยการเพิ่มช่องทางบายพาสน้ำ  ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเรือดันน้ำเพื่อผันน้ำสู่คลองแสนแสบโดยเร็วที่สุด ทั้งยังเสริมความมั่นคงแนวป้องกัน เพื่อไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเข้าสู่โรงงาน  อีกทั้งยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยการทำทางเดินเท้าเข้าชุมชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต