logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กฟน.มั่นใจน้ำท่วมไม่กระทบกทม.ชั้นใน

กฟน.มั่นใจน้ำท่วมไม่กระทบกทม.ชั้นใน

28 ตุลาคม 2554

การไฟฟ้านครหลวง มั่นใจน้ำท่วมไม่กระทบการกระจายไฟฟ้ากทม.ชั้นใน

การไฟฟ้านครหลวง มั่นใจน้ำท่วมไม่กระทบการกระจายไฟฟ้ากทม.ชั้นใน

นางจงกลณี ตันติจัตตานนท์ ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการกระจายไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครชั้นใน เนื่องจากผู้ประกอบการต่างๆ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สำนักงาน ได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง

เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนสายไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดิน เช่น บริเวณสีลม สุขุมวิท จะไม่มีปัญหาเช่นกัน เพราะมีระบบป้องกันที่ดี และในวันนี้(28 ตค) การไฟฟ้านครหลวง ได้ให้เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต มายัง ศปภ.ระยะทางประมาณ 300 เมตร สำรองให้ ศปภ. หากท่าอากาศไม่สามรถกระจายไฟฟ้าได้ รวมถึงการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วม ก็จะไม่มีผลกระทบต่อศูนย์ เนื่องจากได้แยกสายส่งไฟฟ้าเข้า ศปภ