posttoday

ธ.ก.ส.ทุ่ม1.6หมื่นล้าน อุ้มชาวนา

08 พฤษภาคม 2559

ธ.ก.ส.อัด 1.6 หมื่นล้านบาท ช่วยพยุงราคาข้าว พร้อมลดดอกเบี้ย เงินกู้ให้เกษตรกร

ธ.ก.ส.อัด 1.6 หมื่นล้านบาท ช่วยพยุงราคาข้าว พร้อมลดดอกเบี้ย เงินกู้ให้เกษตรกร

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ รักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/2560 รวม 3 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว มีวงเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2559/2560 สนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่ายและแปรรูป วงเงินสินเชื่อ 1.25 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560 คิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หรือ เอ็มแอลอาร์ ลบ 1% โดยผู้กู้รับภาระดอกเบี้ย 1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 375 ล้านบาท และรัฐบาลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย 16.25 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 โดยเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ที่กู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559 ยกเว้นภาคใต้กู้เงินได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2560 จะได้รับการลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี จากต้นเงินกู้รายละไม่เกิน 8 หมื่นบาทแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกร ระยะเวลาการลดดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน คิดเป็นวงเงิน 1,440 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/2560 สนับสนุนสินเชืื่อให้กลุ่มชาวนาที่เป็นสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินการผลิตข้าวในแปลงนาขนาดใหญ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนา วงเงินสินเชื่อ 2,130 ล้านบาท เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559-31 ม.ค. 2561 คิดดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ ลบ 1 โดยผู้กู้รับภาระดอกเบี้ย 0.1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3.9% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 83.07 ล้านบาท