logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ธปท.-กศน.ร่วมส่งเสริมความรู้การเงินแก่นักเรียน

30 มีนาคม 2559

ธปท. – กศน.ลงนามร่วมกันส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้นักเรียน กศน.นำไปใช้ในชีวิตได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน เริ่ม 30 มี.ค.นี้

ธปท. – กศน.ลงนามร่วมกันส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้นักเรียน กศน.นำไปใช้ในชีวิตได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน เริ่ม 30 มี.ค.นี้

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และนางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธปท.เป็นตัวแทน ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา กศน.ทุกระดับ ได้มีทักษะชีวิตด้านการเงินส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธปท. และ กศน.จะร่วมกันดำเนินการ 1.พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชา แบบเรียน และเครื่องมือสื่อสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินในชีวิตประจำวัน อาทิ ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ในอนาคต การบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน การรู้เท่าทันภัยทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เป็นต้น

2.การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย น่าสนใจ และสะดวก สำหรับผู้เรียน เช่น การจัดอบรมผ่านระบบ e-TV หรือสื่อ online เป็นต้น และ 3. การติดตามประเมินผลหลักสูตร เนื้อหาความรู้ และกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์พัฒนาการทักษะทางการเงินของผู้เรียน และชี้ให้เห็นช่องว่างความรู้ที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมให้ทันการเปลี่ยนแปลง