ยื้อโครงการสนามบินอู่ตะเภา สั่งผู้ประมูลส่งข้อมูลเพิ่ม

  • วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 15:37 น.

ยื้อโครงการสนามบินอู่ตะเภา สั่งผู้ประมูลส่งข้อมูลเพิ่ม

คณะกรรมการฯ มีมติให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มก่อนตัดสินผู้ชนะต่อไป

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการ แถลงว่า โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่ออนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการบินและอุตสาหกรรมการบิน

ดังนั้น กองทัพเรือในฐานะเจ้าของโครงการ มีการบริหารและดำเนินการอย่างรอบคอบในการพิจารณารายละเอียดที่มีอยู่จำนวนมาก และดำเนินการทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม ซึ่งมีผู้แทนผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ ดังนั้น จากการประชุมวันที่ 3 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือก ได้ทำการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติทั่วไป) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนของโครงการ และได้มีมติให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในบางประเด็นที่คณะกรรมการคัดเลือกได้ส่งข้อสอบถามไป โดยขอให้ส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทั้งนี้ การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการ ข้อ 38 (5) ซึ่งระบุไว้ว่า “คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการสอบถามหรือเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอแต่การสอบถามหรือเรียกข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้เสนอไว้ในสาระสำคัญ” พลเรือเอก ลือชัย กล่าว

โดยคณะกรรมการคัดเลือกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่กำหนดให้เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่มีการชี้แจงเพิ่มเติมมาเป็นส่วนหนึ่งหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อเสนอที่ได้ส่งมาแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการคัดเลือกจะไม่พิจารณาคำชี้แจงและเอกสารใด ๆ ที่นอกเหนือและไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้สอบถามไป คณะกรรมการคัดเลือกคาดว่าผลการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติทั่วไป) จะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นไปตามแผนโครงการที่ได้กำหนดไว้

สำหรับ กลุ่มบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 1: กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 2: กลุ่ม Grand Consortium ประกอบด้วย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3: กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ของกลุ่มซีพี และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท Orient Success International Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ข่าวอื่นๆ