ตั้ง4คณะทำงานเดินหน้าแผนคลื่น5จี-ชดเชยทีวีดิจิทัล

  • วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 13:29 น.

ตั้ง4คณะทำงานเดินหน้าแผนคลื่น5จี-ชดเชยทีวีดิจิทัล

กสทช.ลงนามแต่งตั้งคณะทำงาน 4 ชุด รับลูกคำสั่งม.44 การใช้คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์  พร้อมตั้งคณอนุกรรมการเคาะหลักเกณฑ์วิธีการชดเชยทีวีดิจิทัล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานกสทช.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินมาตรการคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม มีทั้งหมด 4 คณะ รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยสืบเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 1ชุด ลงนามเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมา

สำหรับคณะทำงาน 4 คณะ จะเข้ามาแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ประกอบไปด้วย 1. คณะทำงานด้านการจัดทำหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ มีรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะทํางาน มีคณะทำงาน12คน มีอำนาจหน้าที่ จัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700เมกะเฮิรตซ์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว

2.คณะทำงานดูแลด้านหลักประกันและการชำระเงิน มีรองเลขาธิการ กสทช.สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร เป็นหัวหน้าคณะทํางาน มีคณะทำงานมีทั้งหมด 10คน มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคืนหลักประกันเดิม และ/หรือ การจัดทำหลักประกันใหม่3.คณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ มีรองเลขาธิการ กสทช. ยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรเป็นหัวหน้าคณะทํางาน มีคณะทำงาน7คน โดยมีหน้าที่ศึกษาและพิจารณาจัดสรรเงิน ตลอดจนดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

4.คณะทำงานการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ มีรองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะทํางาน มีคณะทำงาน11คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งด้านการดำเนินกิจกรรมและด้านการสื่อสารสู่สาธารณะ

สำหรับ คณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ในคำสั่งมอบหมายเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการ 11คน ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นเลขานุการ พร้อมผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วยนายสมบัติ ลีลาพตะ นายกีรติ อาภาพันธุ์ นางปริตา วงศ์ชุตินาท นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขชดเชยอันเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายและสามารถเชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำหรือความเห็นได้

 

ข่าวอื่นๆ