กระทรวงดิจิทัล คว้ารางวัลระดับโลก

  • วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 13:33 น.

กระทรวงดิจิทัล คว้ารางวัลระดับโลก

โครงการเน็ตประชารัฐ ชนะใจกรรมการในงาน “World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019” ที่สมาพันธรัฐสวิส 

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยน.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ เข้ารับรางวัลชนะเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร (The Winner WSIS Action 2 - Information and Communication Infrastructure) จากการส่งโครงการเน็ตประชารัฐ หรือการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศของไทย เพื่อแข่งขันกับโครงการที่ส่งเข้าประกวด 284 โครงการจากทั่วโลก เข้ารับรางวัลในงาน “WSIS Project Prizes 2019” ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในการประชุม “World Summit on the Information Society Forum” หรือ “WSIS Forum 2019”ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงเชิงนโยบายในหัวข้อ “Bridging the Digital Divide” ว่า การพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยจะขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึง ICT และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-marketing และ e-logistics เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก

ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน และชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับความท้าทายทางด้านไซเบอร์ โดยประเทศไทยได้ออกกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายเพื่อรองรับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ข่าวอื่นๆ