สนช.ผ่านร่างกฎหมายพีพีพี คลังยันมิติใหม่ของการลงทุน

  • วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 07:50 น.

สนช.ผ่านร่างกฎหมายพีพีพี คลังยันมิติใหม่ของการลงทุน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเคาะร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.ษ จุดเริ่มต้นมิติใหม่ของการร่วมลงทุน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.ษ (ร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ) โดยรอประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎหมายก็จะมีผลบังคับใช้   ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ จะเป็นมิติใหม่สำหรับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) ของประเทศไทย ซึ่งจะมีผลให้การจัดทำโครงการโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะอันเป็นภารกิจของรัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการสากลเรื่องพีพีพี ที่สะท้อนหลักความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการในการส่งเสริมการร่วมลงทุนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง โดยคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการร่วมลงทุน ทำให้ภาครัฐสามารถยกระดับในการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สคร.อยู่ระหว่างเตรียมการชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขปรับปรุง โดยจะจำกัดกิจการที่รัฐจะส่งเสริมให้ลงทุนแบบพีพีพีเฉพาะโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเท่านั้น แต่จะไม่รวมการให้เช่าทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐ อย่างเช่น การเช่าที่ราชพัสดุ

นอกจากนี้ ได้ขยายขอบเขตของ กองทุนพีพีพีด้วย ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้เงินกองทุนในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการแล้วยังสามารถใช้ในการให้มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนได้ เช่น การลงทุนโครงการด้านสังคม เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ