"สรรพากร" ยกเลิกการใช้สำเนา "บัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน"

  • วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 20:48 น.

"สรรพากร" ยกเลิกการใช้สำเนา "บัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน"

กรมสรรพากร ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน"

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. กรมสรรพากร ( Revenue Department ) ประกาศ "การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน" ตามคำสั่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นไปตามมติดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการปฏิบัติการของกรมสรรพากร เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าว จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนานั้น ๆ

2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข่าวอื่นๆ