พณ.สั่งฟันบริษัทร้างถอนออกจากทะเบียนหลังขาดส่งงบการเงิน

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09:23 น.

พณ.สั่งฟันบริษัทร้างถอนออกจากทะเบียนหลังขาดส่งงบการเงิน

พาณิชย์เดินหน้าเช็กบิลนิติบุคคล 6,309 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หวั่นถูกใช้เป็นเครื่องมือหลอกประชาชนทำธุรกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรม พัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปีงบ ประมาณ 2561 กรมจะดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจำนวน 6,309 ราย มีสถานะร้าง เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินย้อนหลังนานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบการเงิน 2557-2559) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูล และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพ ส่วนนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมจะประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการในแนวทางเดียวกัน

"กระแสข่าวทางสังคมในปัจจุบันพบว่า มีนิติบุคคลบางกลุ่มที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอย่างถูกต้องจริง แต่เวลาต่อมาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ โดยเอาความน่าเชื่อถือของการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแอบอ้าง จนเกิดความเสียหาย และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา ดังนั้นกรมจึงต้องอัพเดทสถานการณ์ข้อมูล เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ" นางกุลณี กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อถอนทะเบียนนิติบุคคล กรมจะดูจากมูลเหตุหรือข้อสันนิษฐาน 3 ประเด็น คือ 1.นิติบุคคลที่ไม่นำส่งงบการเงินต่อกรม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินกิจการ นับตั้งแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังไป 3 ปีติดกัน 2.นิติบุคคลไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ และ 3.นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี ส่งผลให้ชื่อของนิติบุคคลนั้นยังคงค้างอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนของกรม ทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับจำนวนนิติบุคคลที่ยังมีตัวตนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่านิติบุคคลเหล่านั้นยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ และ ก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงตามมา

อย่างไรก็ตาม แม้นิติบุคคลที่มีสถานะร้างจะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบยังคงมิได้สิ้นสภาพตามไปด้วย รวมไปถึงนิติบุคคลอาจฟื้นคืนสู่ทะเบียนได้ โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

"กรมในฐานะเป็นนายทะเบียนตามกฎหมายมีอำนาจถอนทะเบียนนิติบุคคลที่มิได้ทำการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้างแล้วแต่กรณี โดยจะมีการประกาศชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนบนเว็บไซต์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.dbd.go.th นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลเพื่อความรอบคอบก่อนการลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจผ่าน 3 ช่องทาง คือ สายด่วน 1570 เว็บไซต์ www.dbd.go.th และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DBD e-Service ผ่านโทรศัพท์มือถือ" นางกุลณี กล่าว

ปัจจุบันมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561) ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 6.99 แสนราย มูลค่าทุน 17.55 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 1.84 แสนราย คิดเป็นสัดส่วน 26.44% บริษัทจำกัด จำนวน 5.13 แสนราย คิดเป็นสัดส่วน 73.39% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,187 ราย คิดเป็นสัดส่วน 0.17%

ขณะที่ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุน ไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 6.17 แสนราย รองลงมา คือช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท 6.71 หมื่นราย และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท 1.43 หมื่นราย

ข่าวอื่นๆ