posttoday

สหกรณ์ทั่วประเทศต้านพรบ.สหกรณ์ใหม่ ระบุขัดรธน.

17 พฤษภาคม 2561

ตัวแทนสหกรณ์ไม่เห็นด้วยร่างแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณืใหม่ ชี้อาจขัดรัฐธรรมนูญ เหตุเปิดทางให้รัฐเข้ามาควบคุมไม่ใช่การส่งเสริม

ตัวแทนสหกรณ์ไม่เห็นด้วยร่างแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณืใหม่ ชี้อาจขัดรัฐธรรมนูญ เหตุเปิดทางให้รัฐเข้ามาควบคุมไม่ใช่การส่งเสริม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวในการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของตัวแทนสหกรณ์ทั่วประเทศต่อ ร่างพรบ. สหกรณ์ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .. ที่เป็นการแก้ไขพรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ภายหลังที่กฤษฏีกาได้แก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งพบว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายประเด็นและมีการเพิ่มเติมในหมวดของ การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และกำหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะของสหกรณ์ และเพิ่มเติมหมวดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งทำให้ต้องมีการนำร่างที่มีการแก้ไขมาเปิดรับฟังอีกครั้งและนำไปปรับเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพ.ค. นี้และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังจากรับฟังจะนำความเห็นมาปรับแก้และเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนพ.ค. นี้ ส่วนความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ ที่ไม่เห็นด้วยก็พร้อมรับฟังและจะเสนอให้ไปตั้งกรรมาธิการในการพิจารณาของสนช.เพื่อปรับแก้กฏหมายให้ได้ประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายและป้องกันความเสียหายในอนาคต แต่คิดว่า คงไม่มีการคว่ำร่างกฏหมายนี้แน่นอน เพราะระบบสหกรณ์เป็นแนวทางที่ดี แต่หากไม่ดูแลเลยจะทำให้เกิดปัญหาและกระทบประชาชนเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ตัวแทนสหกรณ์ เช่นนายสมศักดิ์ ภู่เจริญ ตัวแทนสหกรณ์ร้านค้า ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข โดยกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่จริงใจกับสหกรณ์ และร่างกฏหมายโดยใช้สมาชิกสหกรณ์ เป็นเรื่องเครื่องมือไปร่างเพิ่มอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนมีอำนาจในการควบคุมกิจการสหกรณ์ โดยเฉพาะการเพิ่มให้ผู้ที่ขัดคำสั่งนายทะเบียนต้องมีโทษจำคุก เพราะในการรับฟังสองครั้งปี 59และ60 ไม่มีเรื่องนี้

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานสหกรณ์สหภาพแรงงานรถไฟ กล่าวว่า ร่างพรบ.นี้เป็นร่างที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนกิจการสหกรณ์ แต่ ร่างพรบ.ที่แก้ไขครั้งนี้เหมือนกับการเข้ามาควบคุม ไม่ได้เป็นการส่งเสริมแต่อย่างใด โดยเฉพาะการไปนำเอาปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน บางแห่งที่มีปัญหา มาออกเกณฑ์กำหนดเป็นแนวทางกำกับสหกรณ์ประเภทดังกล่าว เพิ่มเติมเป็นหมวดใหม่

นายจุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานสหกรณ์ออมทรัยพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ร่างนี้อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นขอให้มีการแก้ไขตามเจตนารมย์เดิมและขอให้มีการแก้ไขชื่อร่างเป็น ร่างพรบ.ส่งเสริมและกำกับสหกรณ์ พ.ศ...

นายปราโมทย์ สรวงนาม ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าการกำหนดประเภทของสหกรณ์ ควรให้มาจากที่มาเดียวกันคือจากกฏกระทรวงที่จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายแทนการกำหนดไว้ร่างพรบ. ซึ่งในร่างนี้ได้มีการแบ่งว่าสหกรณ์ไหนมาจากกฏหมายและให้อำนาจอธิบดีเพิ่มประเภทสหกรณ์โดยการออกเป็นกฏกระทรวง ถือว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นเสนอให้มาจากที่มาเดียวกัน