มิลค์บอร์ดชงครม.รื้อระบบนมโรงเรียน

  • วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 09:37 น.

มิลค์บอร์ดชงครม.รื้อระบบนมโรงเรียน

มิลค์บอร์ดชง ครม. เซตซีโร่ระบบนมโรงเรียนเริ่มเทอม 1/2561 ดันใช้น้ำนมดิบในภาคห้ามข้ามเขต

นายธนิตย์ เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ได้เสนอมาตรการและแนวทางการบริหารอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคาดว่า ครม.จะมีการพิจารณาช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยแนวทางที่ได้เสนอคือจะจัดระเบียบการเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนใหม่ทั้งหมด และจะนำมาใช้ในปีการศึกษา  1/2561  เริ่มวันที่ 16 พ.ค.-15 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การจัดระเบียบเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  โดยต้องยึดคุณภาพนมดิบที่จะผลิตให้เด็กนักเรียนและช่วยเหลืออาชีพเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม โดยระหว่างรอ ครม.พิจารณา มิลค์บอร์ดได้ออกประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561  เพื่อให้เอกชนได้เตรียมตัว  และจะเสนอ ครม.ให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนกรรมการนมโรงเรียนไม่ให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมการ

"ระเบียบกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าโครงการผลิตนมโรงเรียนต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ดีตามที่หน่วยราชการกำหนด และเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนได้ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการนมโรงเรียนนำประวัติการฝ่าฝืนประกาศของมิลค์บอร์ด ที่ให้การจัดซื้อนมดิบห้ามข้ามเขต โดยให้ยึดเรื่องการขนส่งเป็นลำดับแรกเพื่อรักษาคุณภาพนมตามข้อสังเกตของ ป.ป.ช. และการจัดสรรพื้นที่จำหน่าย" นายธนิตย์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ