ครม.เคาะเงิน900ล.จ่ายชะลอขายข้าว

  • วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:47 น.

ครม.เคาะเงิน900ล.จ่ายชะลอขายข้าว

ครม.ไฟเขียวงบ 900 ล้าน จ่ายชดเชย ธ.ก.ส.โครงการชะลอขายข้าวเปลือกนาปี 2558/2559

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  วงเงิน 906.82 ล้านบาท

สำหรับการขอชดเชยผลการขาดทุนดังกล่าว เนื่องจากผลการดำเนินงานโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกปีการผลิต 2558/2559 ธ.ก.ส.จ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร รวม 74,497 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 514,140.14 ตัน วงเงินสินเชื่อ 6,749.48 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ชำระหนี้ และขอไถ่ถอนข้าวเปลือกคืนจำนวน 45,870 ราย คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 293,792.91 ตัน วงเงินสินเชื่อ 3,856.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.มีข้าวเปลือกคงเหลือที่ต้องดำเนินโครงการระบายข้าวเปลือกปริมาณ 208,578.58 ตัน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 2,760.32 ล้านบาท ซึ่งจากการระบายข้าวเปลือกสามารถขายได้ 1,853.50 ล้านบาท คงเหลือส่วนต่างที่เป็นวงเงินที่  ธ.ก.ส.ขอชดเชยจากรัฐบาล 906.82 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณได้เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาชดเชยภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการฯ โดยหักภาวะขาดทุนดังกล่าวจากเงินนำส่งคลังของ ธ.ก.ส. ซึ่งคลังมีความเห็นว่าควรให้รัฐบาลชดเชยภาระดังกล่าว ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติเหมือนที่เคยดำเนินการมา ส่วนการดำเนินการในปี 2559/2560 ทาง ธ.ก.ส.รายงานว่าไม่ต้องขอชดเชยงบประมาณเนื่องจากราคาข้าวเปลือกราคาดีไม่มีผลการขาดทุน

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรและสหกรณ์ที่เข้าโครงการสามารถนำข้าวเปลือกมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้

ข่าวอื่นๆ