ค่าเงินทุบการบินไทยขาดทุน

  • วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 08:39 น.

ค่าเงินทุบการบินไทยขาดทุน

การบินไทยประกาศกำไรไตรมาส 2 ขาดทุน 5,000 ล้าน เพิ่มขึ้น 78% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนค่าเงิน

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สาย การเงินและการบัญชี บริษัทการ บินไทย แจ้งว่า ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุน 5,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78% จากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน ส่งผลให้ครึ่งแรกปีนี้มีผล ขาดทุน 2,054 ล้านบาท พลิกจากกำไร 3,078 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผลขาดทุนเกิดจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2,431 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมเพื่อเตรียมสภาพเครื่องบินเช่าดำเนินงานก่อนการส่งมอบคืน 275 ล้านบาท สำรองค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิรูป 300 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน 428 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทสายการบินนกแอร์ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบิน 390 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรก่อน หักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนและผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบิน (อีบิตดา) 3,211 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อน 12.3% โดยมีอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม (อีบิตดามาร์จิ้น) 7.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 8.9%

อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมขาดทุนและค่าใช้จ่ายพิเศษข้างต้น บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.5% จากรายได้รวม 45,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ค่าโดยสาร และน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขนส่งผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 21.9% แม้รายได้ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่ รุนแรง

นอกจากนั้น รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์เพิ่มขึ้นจาก ภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อน รวมทั้งรายได้การบริการอื่นเพิ่มขึ้น จากรายได้การซ่อมบำรุงของฝ่ายช่างเพิ่มขึ้นในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 46,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% เนื่องจาก ค่าน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น 527 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ