คลอด9ข้อคุมรัฐวิสาหกิจ

  • วันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 07:35 น.

คลอด9ข้อคุมรัฐวิสาหกิจ

ครม.เคาะเกณฑ์ตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ เบรกข้าราชการการเมือง ห้ามยุ่ง ประเดิมใช้กับ 20 แห่ง หมดอายุปีนี้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 เห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกรัฐวิสาหกิจ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เกณฑ์ที่ได้รับอนุมัตินี้กับการตั้งบอร์ดของรัฐวิสาหกิจที่ครบวาระทันที

ทั้งนี้ ในปี 2560 จะมีกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 20 แห่ง ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ส่วนอีก 36 แห่ง คาดว่าจะครบวาระทั้งหมดในปี 2561 และทั้งหมดจะเริ่มแต่งตั้งโดยเกณฑ์ใหม่ที่ ครม.อนุมัติครั้งนี้

สำหรับแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมี 9 ข้อ อาทิ การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจให้นำสมรรถนะหลักและทักษะความรู้ที่จำเป็นที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง แตกต่างจากเดิมที่การแต่งตั้งกรรมการบางครั้งจะเป็นนักกฎหมายทั้งชุด ด้านการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ห้ามไม่ให้แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแห่งใด เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น

นอกจากนี้ ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม พร้อมกับให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเจ้าสังกัดและไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ส่วนกรณีข้าราชการประจำที่เป็นกรรมการ และเกษียณอายุให้แต่งตั้งข้าราชการคนใหม่เข้าไปแทน

ข่าวอื่นๆ