รถไฟแจงปมพัวพันคอร์รัปชั่น-ล็อคสเป็คโครงการใหญ่

  • วันที่ 24 มิ.ย. 2560 เวลา 22:00 น.

รถไฟแจงปมพัวพันคอร์รัปชั่น-ล็อคสเป็คโครงการใหญ่

รฟท.แจงกำหนดทีโออาร์โครงการรถไฟทางคู่ตามระเบียบของกม. กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีบางฝ่ายมองว่า การบริหารงานภายในของรฟท.โดยเฉพาะการประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่มักจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านการล็อคสเปคผู้รับเหมารายเดิมเพียง 4-5 ราย และมีการตั้งราคากลางสูงเกินจริง 20-30 % และในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลมีเจตนารมณ์และมุ่งหวังให้โครงการมีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้จริง โดยได้มีการยกเลิกและให้จัดทำทีโออาร์ใหม่ทั้งหมด แต่กลับพบว่าเมื่อถึงขั้นการพิจารณาของผู้บริหารระดับนโยบายของการรถไฟฯ กลับมีการแอบปรับเปลี่ยนทีโออาร์ให้มีการล็อคสเปคแบบเดิมอีก นั้น

นายอานนท์ กล่าวว่า การกำหนดทีโออาร์ของโครงการรถไฟทางคู่ การรถไฟฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบการรถไฟฯ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาให้มีการเปิดกว้าง มีผู้เข้าแข่งขันได้มากราย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน การรับประกันความสำเร็จของผลงาน ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยการกำหนดคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้างให้ใกล้เคียงกับลักษณะของงานที่จะก่อสร้าง โดยไม่มีการล็อคสเปคให้ผู้รับจ้างแต่อย่างใด อีกทั้งทีโออาร์ ดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม และคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ( Super Board ) ทำให้เป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีการแอบปรับเปลี่ยนทีโออาร์ ให้มีการล็อคสเปคผู้รับจ้างตามที่มีการกล่าวถึง และจากการประเมินพบว่า ในการประกวดราคาหาตัวผู้รับจ้างงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ที่เป็นงานก่อสร้างคันทางปกติ บริษัทผู้รับจ้างในประเทศไทยมีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมเสนอราคาในฐานะนิติบุคคลไทยรายเดียวหรือเป็นบริษัทนำของกิจการร่วมค้าได้ไม่ต่ำกว่า 15 ราย บริษัทในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกิจการร่วมค้าได้อีกไม่ต่ำกว่า 50 ราย และยังเปิดกว้างให้บริษัทต่างชาติเข้าร่วมเสนอราคาในลักษณะของกิจการร่วมค้าได้อีกด้วย

นายอานนท์กล่าวต่อว่า การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างของโครงการรถไฟทางคู่ การรถไฟฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลราคาวัสดุจากประกาศกระทรวงพาณิชย์และการสืบราคาจากบริษัทผู้จำหน่าย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งราคากลางดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาจากคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม และจะต้องเสนอให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของราคาอย่างละเอียด ก่อนจะอนุมัติค่าก่อสร้างให้แก่การรถไฟฯ อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ