"กลินท์ สารสิน"นั่งประธานหอการค้าไทยคนที่24

  • วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 18:02 น.

"กลินท์ สารสิน"นั่งประธานหอการค้าไทยคนที่24

“กลินท์” นั่งประธานหอการค้าไทยคนที่ 24 ชูนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปั้นผู้ประกอบการทั่วประเทศ 1 แสนราย ด้วยนวัตกรรม

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค. หอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกครั้งที่ 51 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยนายกลินท์ สารสิน ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 24 แทนนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยที่หมดวาระ และตั้งกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่แทนคณะกรรมการหอการค้าไทยชุดปัจจุบันที่หมดวาระเช่นเดียวกัน

นายกลินท์ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้จะสานต่องานเดิมของคณะกรรมการชุดที่แล้ว เพื่อดำเนินงานให้มีพลังต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นการทำงานที่สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดการขับเคลื่อนได้จริง โดยจะพัฒนาและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก 1 แสนรายทั่วประเทศ ใน 3 กลุ่มหลัก คือ เกษตรอาหาร การค้า ท่องเที่ยวและบริการ

ทั้งนี้ หอการค้าไทยมีจุดแข็งที่สำคัญคือ เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายรอบด้าน จึงทำให้มีความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของสมาชิกอย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางของคลังข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิก อาทิ ข้อมูลโดยตรงจากสมาคมการค้าต่างๆ ถือเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่จากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูลและความต้องการของหอการค้าต่างประเทศ และข้อมูลความต้องการจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า (YEC) รวมทั้งข้อมูลด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

“หอการค้าไทยยังคงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ คือ พอเพียง ดำเนินธุรกิจเติบโตด้วยความรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของความรู้คู่กับคุณธรรม ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาท อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถปรับตัวรับมือกับผลกระทบด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และรวดเร็วจากโลกภายนอก การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำการค้า รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจ” นายกลินท์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สมาชิกเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานแบบลงลึกในแต่ละด้าน  ดูทั้งแวลู เชน ทั้งหมด โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์ของเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าและหอการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้าน และหอการค้าจังหวัด ซึ่งมีความเข้าใจในพื้นที่ผสานกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า ที่จะเข้ามาเติมเต็มแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างรอบด้าน

สำหรับ ความร่วมมือที่สำคัญ คือความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อนตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถานบันการศึกษาในภูมิภาค จะเป็นส่วนสนับสนุนในภาควิชาการ ที่จะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคอย่างเป็นระบบต่อไป

ข่าวอื่นๆ