โพลอีสานมั่นใจศก.ไตรมาสสุดท้ายดีขึ้น

  • วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 12:14 น.

โพลอีสานมั่นใจศก.ไตรมาสสุดท้ายดีขึ้น

อีสานโพลระบุ คนอีสานมั่นใจ เศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีดีขึ้น หลัง “ประยุทธ์” ระดมอัดโครงการะตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง พร้อมคัดค้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจจะมีขึ้นในปลายปีหน้า

ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3/2558 ที่ผ่านมาและประเมินภาวะเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยทำการสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,063 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ซึ่งพบว่าความเห็นต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของครอบครัวในช่วงเดือนตุลาคม  ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย และการผ่อนชำระหนี้ อยู่ในระดับพอใช้ค่อนไปในทางดี มากถึงร้อยละ 55.6  รองลงมาร้อยละ 24.1  เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจ อยู่ในระดับพอใช้  และในจำนวนนี้ร้อยละ 15.0 เห็นว่าอยู่ในระดับดี  และเมื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด ในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 พบว่า ความเห็นของคนอีสานส่วนใหญ่ระบุว่าเศรษฐกิจอีสานในปลายปีนี้หรือไตรมาส 4 มีแนวโน้มดีขึ้น จากผลการสำรวจที่ตอบว่าเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดจะดีขึ้น เพิ่มขึ้นจาก 16.9 ในไตรมาส 3 เป็นร้อยละ 27.9 ในไตรมาส 4 ขณะที่ผู้ที่ตอบว่าเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดจะแย่ลงนั้น มีน้อยลงจาก ร้อยละ 31.2 ในไตรมาส 3  เหลือเพียงร้อยลt 12.3 ในไตรมาส 4 เท่านั้น

“ผลสำรวจเรื่อง เศรษฐกิจอีสานปลายปี 2558 จะฟื้นหรือไม่  ผลสำรวจพบว่า เศรษฐกิจอีสานในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงที่ค่อนข้างแย่ แต่เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ และพบว่าคนอีสานยังคัดค้านการขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจจะมีขึ้นในปลายปีหน้า อีกทั้งจากผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าคนอีสานมากถึงร้อยละ 45.2   เห็นว่าพอใช้ และร้อยละ 24.7  เห็นว่าดี มีเพียงร้อยละ 3.0   ที่เห็นว่าดีมาก”

ผศ.ดร.สุทิน กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานกับผลงานของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ว่ามีผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร เมื่อ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (อดีตรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลไทยรักไทย) มาดูแลงานด้านเศรษฐกิจ   พบว่าคนอีสานมากถึงร้อยละ 56.8  เห็นว่าเศรษฐกิจน่าจะเท่าเดิม  มีเพียงร้อยละ 36.6 เท่านั้นที่เห็นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น   ขณะที่ร้อยละ 6.7  เห็นว่าเศรษฐกิจจะแย่ลง อย่างไรก็ตามกับคำถามที่คนอีสานให้ความสนใจอย่างมากคือความเห็นว่าถ้าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 รัฐบาลมีความจำเป็นต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ผลสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานมากถึงร้อยละ 88.5  เห็นว่ารับไม่ได้โดยให้คงภาษีในอัตราเท่าเดิม โดยมีเพียงร้อยละ 3.2 ที่รับได้ในอัตรา 10%  ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอของคนอีสานหากรัฐบาลจะต้องขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอนาคตนั้น รัฐบาลจะต้องอธิบายอย่างจริงจังให้เห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการขึ้นภาษีด้วยเช่นกัน

 

 

ข่าวอื่นๆ