หลักธรรมเพื่อการสร้างความสำนึกในวิถีพุทธ (ตอน ๑)

  • วันที่ 13 ก.ค. 2554 เวลา 07:32 น.

ปุจฉา : ในช่วงก่อนเข้าพรรษา ได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดย..พระอาจารย์อารยะวังโส 

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔ มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องของจิต ที่ควรหมั่นตรวจสอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็ง มั่นคง ในวิถีสังคมที่วุ่นวายอย่างนี้

จึงใคร่ขออาราธนาให้ท่านพระอาจารย์อารยะวังโส ช่วยเขียนเผยแผ่ในธรรมส่องโลก นสพ.โพสต์ทูเดย์ เพื่อหวังว่าประชาชนชาวไทย น่าจะได้รับทราบธรรมะดีๆ อย่างนี้บ้าง เพื่อการสร้างสติปัญญาให้รู้เท่าทันเล่ห์กลมายาของโลก...ขออาราธนาครับ

นายฤทธิวุฒิ

วิสัชนา : เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา บัดนี้คงจะได้เวลาหยุดอยู่ประจำอาวาส เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษาของพระสงฆ์ ที่จะเริ่มปวารณาอยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๔ นี้

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.ที่ผ่านมา อาตมาได้นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม และอธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทยครั้งที่ ๓๑ ในวงรอบ ๕ ปี จำได้ว่าในครั้งนี้เพื่อเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ อาตมาจึงได้สวดสาธยาย พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นภาษาบาลี และบรรยายในเชิงเทศนาธรรมเป็นภาษาไทย เพื่อแสดงให้เห็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อันควรค่าแก่การสักการบูชา ที่เรียกว่า พระอริยสัจ ๔ ...และยังได้บรรยายธรรมนำปฏิบัติ เพื่อการชำระจิตตนเองให้สะอาด เพื่อความสว่าง... ความสงบ... แห่งจิตใจ อันเป็นประธานแห่งความสำเร็จทั้งปวง

สำหรับรายละเอียดของสารธรรม ที่บรรยาย ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วฯ ในวันนั้น คงจะเป็นความประณีตลุ่มลึกลงไปในเนื้อหาเรื่องของจิต หรือพฤติจิต อันควรศึกษาพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง... เพื่อการเข้าถึงชั้นความจริงในแต่ละขั้น... เพื่อความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ หรือในความรู้นั้น...เพื่อความรอบรู้ในการพิจารณาโดยแยบคายในชั้นความจริงขั้นสูงสุด และเพื่อความรอบรู้ในการปหานะ หรือละขาดจากความยึดเหนี่ยวในสรรพธรรมทั้งหลาย... อาตมาคงจะไม่สามารถนำรายละเอียดทั้งหมด ที่เป็นธรรมะบรรยายในวันนั้น มาตีพิมพ์เผยแพร่ในวันนี้ได้ จนกว่าจะได้เทปบันทึกเสียงในวันนั้นมาทำการถอดเนื้อความออกมา จึงขอเวลาสักระยะหนึ่ง หากเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดๆ ก็จะนำมาเสนอใน “ธรรมส่องโลก” นี้

อย่างไรก็ตาม อาตมามีปกิณกธรรม ที่บรรยายเป็นธัมมานุสติให้กับสาธุชนได้รับฟัง เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔ ณ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการถอดเทปมาเรียบร้อยแล้ว น่าจะมีสารธรรมไปในทิศทางเดียวกัน อาตมามีความเห็นว่า มีสารธรรมที่ควรนำเสนอสาธุชนผู้มีศรัทธา เนื่องในกาลโอกาสที่จะเข้าสู่การอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ในปี ๒๕๕๔ นี้ เพื่อการเตรียมกายวาจาใจ ให้พร้อมในฐานะสุจริต เพื่อกุศลธรรมที่สมบูรณ์ ในกรรมบถทั้ง ๑๐ ธัมมานุสติดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะมีศรัทธาสาธุชนมากราบขอขมาลาโทษ เนื่องในวาระเข้าพรรษาของพระสงฆ์ประจำปี อาตมาจึงได้ให้ข้อคิดข้อธรรมไปหนึ่งกัณฑ์ใหญ่ มีสารธรรมอันควรพิจารณา จึงขอให้มีการถอดเทปเพื่อนำมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป และเมื่อมีปุจฉานี้เข้ามา อาตมาจึงขอตัดสินใจนำเสนอธัมมานุสติดังกล่าว

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

 

ข่าวอื่นๆ