รวมปฏิบัติธรรมสืบพระกรรมฐานเนื่องในวันวิสาขบูชากรมทหารราบที่ ๑๑ (ตอนจบ)

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 07:33 น.
ปุจฉา : มีคำถามเข้ามา “ขอทราบเรื่องรายละเอียดของงานวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๔

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : มีคำถามเข้ามา “ขอทราบเรื่องรายละเอียดของงานวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๔ ซึ่งพระอาจารย์อารยะวังโส ได้รับการนิมนต์ไปเป็นองค์ธรรมบรรยายนำอบรมสมาธิจิต...”

วิสัชนา : โดยอาตมามีกำหนดไปบรรยายธรรม นำชาวพุทธในอินเดียปฏิบัติบูชาในวันที่ ๑๔–๑๕ พ.ค. ๒๕๕๔ ณ Narasopala ซึ่งเป็นโบราณสถานของพุทธศาสนาที่มีคุณค่ายิ่งทางพุทธประวัติอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากนครมุมไบไปประมาณ ๕๐ ไมล์ สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ซึ่งพระนางสังฆมิตตาเถรี (พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นน้องสาวของพระมหินทเถระ/หัวหน้าพระสมณะทูต สายที่ ๙ สู่เกาะสิงหฬ หรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน) ได้อัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์จากสถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา) สู่เกาะสิงหฬ (ศรีลังกา) โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จมาอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ด้วยพระองค์เองจนถึงท่าเรือ ณ สถานที่ดังกล่าว และเชื่อว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์จนถึงสถานที่ดังกล่าวนั้น ที่เรียกว่า Narasopala ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งได้ทรงรับสั่งให้สร้างสถูป เพื่อแสดงความหมายให้เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการนำบาตรของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ในสถูปดังกล่าวนั้น ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ (ข้อมูลว่าไว้เช่นนั้น)

ชาวพุทธในอินเดียเตรียมฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่โบราณสถานดังกล่าวให้กลับมาเป็นสถานที่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชมพูทวีป โดยมีองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น โดยแกนนำระดับสูงของชาวพุทธในอินเดีย เช่น ผู้ว่าการรัฐฯ ผู้พิพากษา นายแพทย์ นักธุรกิจ ฯลฯ ชื่อว่า Buddhist Revival Charitable Trust หรือ BRCT เป็นองค์กรกลางประสานงานในหมู่ชาวพุทธในชมพูทวีป ที่ปัจจุบันมีมากกว่า ๑๐ ล้านคน และเมื่อเสร็จสิ้นงานที่นครมุมไบเรียบร้อยแล้ว อาตมาก็จะเดินทางเข้ารัฐพิหาร สู่สังเวชนียสถาน ที่ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อกราบสักการบูชา และการปฏิบัติบูชาถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ จะได้อัญเชิญผ้าไตรจีวรที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้อาตมา ถวายบูชาพระพุทธเมตตา เพื่อบูชาพระโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ซึ่งครบ ๒,๖๐๐ ปี จึงขอเจริญพรมายังสาธุชนไปพร้อมเพรียงกัน ณ ลานมณฑลพิธีปฏิบัติธรรม กรมทหารราบที่ ๑๑ (รอ.) บางเขน ในวันที่ ๑๑–๑๓ พ.ค.นี้ เพื่อประกอบการมหากุศลร่วมกัน...

ขอเจริญพร