บวชเรียนภาคฤดูร้อนขัดเกลาจิตใจลูกหลาน (ตอน ๔)

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 07:11 น.
ในช่วงฤดูร้อน นักเรียนปิดเทอม พ่อแม่จึงนิยมนำลูกๆ ไปบวชเณร ซึ่งก็น่าอนุโมทนายินดีกับการช่วยกันเพาะบ่มต้นกล้าให้กับพระพุทธศาสนา

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์อารยะวังโส

ในช่วงฤดูร้อน นักเรียนปิดเทอม พ่อแม่จึงนิยมนำลูกๆ ไปบวชเณร ซึ่งก็น่าอนุโมทนายินดีกับการช่วยกันเพาะบ่มต้นกล้าให้กับพระพุทธศาสนา แต่กลับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับเด็กๆ ที่ไปบวชเณร เช่น เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพระพี่เลี้ยงที่ทุศีลจนติดเอดส์กลับมา เป็นต้น พระอาจารย์อารยะวังโสช่วยให้ข้อคิดแนวทางปฏิบัติกับพ่อแม่ของเด็กๆ ที่จะนำลูกไปบวชเณร และขอให้พระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดกับเถรสมาคม สำนักพระพุทธศาสนา เพื่อความรับผิดชอบมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อประโยชน์แห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเบื้องหน้า

จึงขอรบกวนมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความเคารพ

ผู้ปกครองสามเณร

วิสัชนา : อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการบวชเรียนปริยัติธรรม หรือเพื่อปฏิบัติธรรม หรือว่าเป็นการบวชชั่วคราว ก็ได้ชื่อว่า เป็นญาติในพระพุทธศาสนา ดังเรื่องของพระธัมมะรุจิเถระ ที่ได้บรรพชาตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันละ ๓ ครั้ง เพื่อสดับฟังพระธรรมเทศนาจนสามารถเพียรเผากิเลสได้สิ้น ถึงซึ่งความเป็นพระอรหันตสาวก ทั้งนี้ก็ด้วยอานิสงส์ในอดีต

ครั้งที่ชื่อ มฆมาณพ เป็นผู้มีการศึกษาดีแล้ว ออกบรรพชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า เริ่มแรกก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวด ต่อมาได้คบมิตรที่เลวทราม จึงได้สึกออกไป และอาศัยการคบมิตรที่เลวทราม จึงได้กระทำอนันตริยกรรม คือ ฆ่ามารดาแล้วตกอเวจีนรก ทนทุกข์อยู่ตลอดกาลนาน พ้นจากนรกมาถึงกัลป์นี้ ได้เกิดเป็นปลาติมิงคละ อยู่ในมหาสมุทรได้ออกหาเหยื่อแถบชายฝั่ง พวกผู้คนได้เห็นก็ตกใจกลัว