สานจิตร่วมอุดมการณ์ธรรมขับเคลื่อนกงล้ออายุ พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาปี’๕๔ (ตอน ๗)

  • วันที่ 21 ก.พ. 2554 เวลา 07:52 น.

ปุจฉา : ๑.ขอทราบความหมาย ความสำคัญที่แท้จริงของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทปาฏิโมกข์

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : ๑.ขอทราบความหมาย ความสำคัญที่แท้จริงของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทปาฏิโมกข์

๒.จะมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปอย่างไร และ/หรือจะมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาอย่างไร

ขอนมัสการมาด้วยความเคารพ

รจนา วา

วิสัชนา : ข้อที่ ๘ ...ข้อที่ มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆ ...แม้นี้เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในมหาสมุทร เป็นข้อที่ ๘ เมื่อได้ทรงแสดงความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในมหาสมุทร ๘ อย่างครบแล้ว ก็ได้ทรงแสดงความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ ดังนี้

๑.ทรงเปรียบพระธรรมวินัยเหมือนมหาสมุทรที่ลุ่มลึกลาดลงไปตามลำดับ มิใช่ลึกมาแต่เดิมเลย พระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มีสิกขา กิริยา ปฏิปทา ไปตามลำดับ มิใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลย นี่เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในพระธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๑

๒.ทรงเปรียบพระธรรมวินัยเหมือนมหาสมุทรที่ตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่ง สาวกของพระองค์ จะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วแก่สาวกทั้งหลาย แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต แม้นี่เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในพระธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๒

๓.ทรงเปรียบพระธรรมวินัยเหมือนมหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้ว เช่นเดียวกับพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลผู้ทุศีล มีธรรมลามก ...แม้นี้เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในพระธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๓

๔.ทรงเปรียบพระธรรมวินัยเหมือนแม่น้ำใหญ่บางสาย (คือ แม่น้ำคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี) ไหลลงถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ ไม่ว่ามาจากวรรณะใด เมื่อออกจากเรือน เข้ามาสู่เพศบรรพชิตในศาสนานี้แล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย เข้าถึงซึ่งความเป็นสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหมือนกันทั้งสิ้น ...แม้นี้เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในพระธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๔

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ