ในหลวงโปรดเกล้าฯสถาปนาสมณศักดิ์"พระพรหมมงคลวัชราจารย์"

วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 น.
ในหลวงโปรดเกล้าฯสถาปนาสมณศักดิ์"พระพรหมมงคลวัชราจารย์"
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมวุฒาจารย์" เจ้าอาวาสวัดศรีสุรยวงศาราม วรวิหาร พระอนุชาในสมเด็จพระสังฆราช เป็น "พระพรหมมงคลวัชราจารย์"

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์ สูงขึ้นมีอยู่

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา "พระธรรมวุฒาจารย์" ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณ ญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลังและอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔  เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ พระธรรมวุฒาจารย์ หรือ หลวงปู่ไสว เดิมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีสุรยวงศาราม วรวิหาร จังหวัดราชบุรี และเป็นพระอนุชาในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก