สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ปลัดมท.ร่วมปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัดเฉลิมพระเกียรติร.10

วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 18:22 น.
สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ปลัดมท.ร่วมปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัดเฉลิมพระเกียรติร.10
ปลัดมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โครงการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธมฺมรํสี" จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชที่หลากหลายในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธมฺมรํสี" ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี พระครูวัชรชลธรรม เจ้าคณะอำเภอท่ายาง พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำนักปฏิบัติธรรม"ธมฺมรํสี" เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม ก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์มนัส ธัมมรังสี วัดพระเชตุพน ได้อุทิศที่ดินถิ่นกำเนิดที่ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อันเป็นมรดกตกทอดจากโยมบิดามารดาจำนวน 39 ไร่เศษ สร้างสถานปฏิบัติธรรม มีเสนาสนะ คือ ศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 12 หลัง ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม โรงครัว ห้องสุขา และบ่อน้ำบาดาล หลังจากพระอาจารย์มนัส ธัมมรังสี ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้เข้ามาดูแลในสมัยพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔) และพระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปรับปรุงพัฒนาและซื้อที่ดินเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ได้ร่วมกับมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสังเค็ตสมเด็จพระสังฆราช ปุ่น ปุณฺณสิริ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 115 ไร่เศษ สภาพพื้นที่แห้งแล้งเป็นดินทราย โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ด้วยการปรับปรุงดิน ขุดบ่อน้ำ ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดจำนวนหลายพันต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น และทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชที่หลากหลายในอนาคต โดยปัจจุบันมีพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธมฺมรํสี" ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ไปแล้วหลายชนิด จำนวนหลายพันต้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ต้นไม้ประจำท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย จึงได้ให้จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาดำเนินการจัดทำข้อมูลต้นไม้เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ที่เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ และขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่ได้ให้การอุปถัมภ์ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ด้าน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า รู้สึกมีความปีติยินดีอย่างยิ่ง ที่โครงการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับความอุปถัมภ์จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้ให้ความสนใจในโครงการฯ โดยสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จะเป็นสถานที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพรหมนียสถาน ทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประเทศไทย ให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

จากนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมปลูกต้นยางนา (ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี) นายสุทธิพงษ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม (ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร) โดยมี ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด