คณะสงฆ์ “ถูกปฎิรูป” แล้ว

วันที่ 07 ก.พ. 2564 เวลา 09:47 น.
คณะสงฆ์ “ถูกปฎิรูป” แล้ว
โดย อุทัย มณี

************************

การเปลี่ยนแปลงระบบการสถาปนา “สมณศักดิ์” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมุมมองของผู้เขียนถือว่าคณะสงฆ์ “ถูกปฎิรูปแล้ว”

การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 ว่าด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จนถึงเจ้าอาวาสพระรามหลวงยุคนี้ ผู้เขียนถือว่าคณะสงฆ์ “ถูกปฎิรูปแล้ว”

สัญญาณทั้งหมดนี้ ล้วนเกิดขึ้นจากสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะ ทรงเป็นพุทธมามก และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

การถวายสถาปนาสมณศักดิ์ในรัชกาลปัจจุบัน “ทรงเลือก” เป็นเฉพาะรายบุคคล ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็น “พระราชอำนาจ” โดยชอบธรรม

ความจริงระบบ “สมณศักดิ์” คือ “ความเชื่อมโยง” ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์อันมีนัยสำคัญ

ช่วงหลัง ๆ ระบบสมณศักดิ์ มีพระภิกษุบางรูป ฆราวาสลูกศิษย์บางรายก่อให้เกิดขบวน “การวิ่งเต้น เล่นพรรคเล่นพวก ”

พระสุปฎิปันโน พระภิกษุที่ทำงานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ถูกละเลย ถูกทอดทิ้ง

เพื่อทราบถึง พระเนตร พระกรรณ จึงพอเดาได้ว่า การถวายสถาปนา สมณศักดิ์ดังปรากฏอยู่ในรัชกาลปัจจุบันเพื่อ แก้ไข “ปัญหาเหล่า” นี้

แม้แต่ตำแหน่งทางปกครองของคณะสงฆ์..แม้ปัจจุบันจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอย แต่คาดว่า..เร็ว ๆนี้อาจมีการแต่งตั้ง เพื่อให้เข้ารูปเข้ารอยหา “ตัวจริง” โดยเฉพาะตำแหน่ง “เจ้าคณะภาค” ที่มีการรักษาการมาอันยาวนาน

มีข่าววงในว่า ที่ประชุม “มหาเถรสมาคม” มีการพูดคุยเรื่องนี้ 2-3 นัยสำคัญ คือ

หนึ่ง กรรมการมหาเถรสมาคม...ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค

สอง เจ้าคณะภาคต้องอยู่ในภาคของตนเอง..เว้น

สาม คือในภาคไม่มีพระภิกษุสมณศักดิ์ระดับ “ชั้นราช” ต้องคงไว้ให้พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ชั้นราชในส่วนกลาง

และแนวนี้ต้องปฎิบัติทั้งมหานิกาย -ธรรมยุติกนิกาย โปรดรอฟัง

หากเป็นจริงดังข่าวแว่วที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองถือว่า “คณะสงฆ์ถูกปฎิรูป” ขึ้นอีกขั้น เพื่อกระจายอำนาจการปกครองสู่ภูมิภาค

จากเดิมทั้งเจ้าคณะหนใหญ่ เจ้าคณะภาค กองอยู่แต่ในส่วนกลาง บางวัดมีทั้งเจ้าคณะหนใหญ่ ทั้งเจ้าคณะภาค บางวัดมีเจ้าคณะหนใหญ่สองรูปด้วยซ้ำไป

คนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ในภูมิภาค ซึ่งเป็น มดงานจริง ๆ เกิด “น้อยเนื้อต่ำใจ”

ความจริงเรื่องนี้ก็..อยากให้ทราบถึงพระเนตร พระกรรณด้วย

ภาพ :สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ