ส่องรอบรั้ว...มหาจุฬาฯ

วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 09:27 น.
ส่องรอบรั้ว...มหาจุฬาฯ
โดย อุทัย มณี 

*******************

@@รู้จัก..วัดมหาจุฬาฯ วัดน้องใหม่ของคณะสงฆ์ไทย##

วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นวัดแรกในพื้นที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบนเนื้อที่ 53 ไร่ ปัจจุบันมี พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

วัดมหาจุฬา ฯ เป็นวัดแรกที่ผู้ร้องขอการต่อตั้งเป็นพระสงฆ์ และเป็นวัดสุดท้าย..ที่หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ สร้างอุโบสถ์กลางน้ำ เป็นอุโบสถกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บรรจุพระสงฆ์ได้ถึง 4,000 รูป ออกแบบโดย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ..เป็นอุโบสถกลางน้ำที่มีอดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทาน ต้องอุทิศตน อุทิศชีวิตถึง 2 รูป 2 รู่นด้วยกัน...จนแล้วเสร็จ

วัดมหาจุฬา ฯ มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะสงฆ์

วัดมหาจุฬา ฯ กำลังพลิกโฉมพัฒนาจากทุ่งนามาเป็น “วัดพื้นที่สีเขียว” เพื่อให้เป็น 1 ใน 9 วัดแรงบันดาลใจ นำร่องให้เป็น “วัดแบบอย่างทั่วประเทศ”

วัดมหาจุฬา ฯ เป็นวัดที่สะพรั่งไปด้วย “ต้นไม้มหามงคล” ภายใต้การอุปถัมภ์ค้ำชูแสวงหาต้นไม้มงคลของ ดร.ลภัสรดา วรดาภคนันท์ เกือบ 100 ต้น เพื่อเป็นร่มเงาสร้างความร่มรืนร่มเย็น แก่ลานปฎิบัติธรรม

วัดมหาจุฬา ฯ จะเป็นวัดแรงบันดาลใจได้หรือไม่..จะเป็นวัดที่สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้หรือไม่..และจะเป็นวัดที่สนองปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุได้หรือไม่ที่จะสร้างวัดให้เป็นลานทอง ลานธรรม เพื่อตื่นรู้...รอพิสูจน์บารมี พระเทพปวรเมธี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปแรก และทั้งรอดูว่าจะวางรากฐานอย่างไร..เพื่อมิให้เกิดปัญหาในอนาคตระหว่าง 2 อนาจักรภายใน “ถ้ำเดียวกัน”

** ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราทะเลาะกัน**

เสียงเล็ดลอดค่อนข้างหนาหูออกมาจากสถาบันการศึกษาสงฆ์แห่งหนึ่ง ว่า กำลังมีแรงกระเพื่อม อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ไม่ลงตัว..การบริหารจัดการพระคุณเจ้าดันใช้ไม้แข็งเกินไป จนลูกน้องตามไม่ทัน

ความจริง..หากเดินตามรอยอธิการบดีที่ต้องการให้รู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีปัญหา แต่นี้ท่านเปลี่ยนแปลงต่อ ยอด...แบบเจ้าอาวาสบริหารวัด จึงเกิดปัญหาตามมา

จริงหรือไม่ไม่ทราบ...เรื่องนี้มีคณาจารย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสหอบความเดือดร้อน..ร้องทุกข์ต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว

เรื่องของเรื่องช่วงเปลี่ยนผ่าน..ท่านอาจต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปรับเปลี่ยนการทำงานสนองนโยบายให้ทันต่อความต้องการของผู้บริหาร แต่ลูกน้องอาจตามไม่ทัน..จึงเกิดเรื่อง

เรื่องของเรื่องคงไม่มีอะไรในก่อไผ่..สุดท้าย คงจบได้ด้วยดี แต่อาจต้องใช้บารมีอธิการบดีลงมาค้ำและปัดภัยปัญหาให้ สังคมไทยพุทธก็แบบนี้ ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราทะเลาะกัน ทั้งพระและฆราวาส

### การเมืองไม่สน..มุ่งช่วยเหลือพระ - ประชาชนอย่างเดียว##

ชื่อเสียงของ เจ้าคุณประสาร หรือ พระเมธีธรรมาจารย์ คอการเมืองคงจำชื่อนี้ได้..ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งทางสื่อสารมวลชนมากนัก..เพราะเป็นช่วงเก็บตัว ซุ่มเงียบ เดินสายช่วยเหลือพระภิกษุ - สามเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19  ทั้งบางเวลา “ปลีกวิเวก” ตระเวนดูงาน “ศาสตร์พระราชา”  ตามภูมิภาค ตามวัดต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นแม่งานระดุมทุนระดมเครื่องอุโภคบริโภคและถุงยังชีพ เพื่อสนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สนองนโยบายของมหาเถรสมาคม แจกจ่ายให้กับพระภิกษุ- สามเณรและประชาชน ผ่านวิทยาลัยสงฆ์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็นวิทยาเขตของ มจร พร้อมจัดตั้งโรงทานบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้ง เหนือ ใต้ อีสาน และภาคกลางทั้ง 4 ภาค มีอธิการบดีบดี มีรองอธิการบดี คณบดี ผู้นำท้องถิ่น ผู้หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ศิลปิน มาร่วมงานคับคั่ง มีสื่อมวลชนมาทำข่าวหนาตา บารมี คอนเนคชั่น เจ้าคุณประสาร  “ยังครบเครื่องและเหนียวแน่น”

แอบถามว่า ทำไมช่วงนี้จึงเงียบ..เจ้าคุณตอบว่า ตอนนี้อาตมามุ่งรับใช้พระศาสนา สนองงานคณะสงฆ์และมหาจุฬาฯอย่างเดียว...สงสัยการขับเคลื่อนเรื่องกิจการคณะสงฆ์..รอหมดโควิด...