พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาทุจริต (ตอน ๘)

วันที่ 26 พ.ย. 2553 เวลา 08:47 น.
ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์อารยะวังโส

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์อารยะวังโส

การประชุมนานาชาติทางวิชาการว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๐๑๓ พ.ย. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีบุคคลสำคัญหลายๆ ท่านจากหลายประเทศ ตลอดจนถึงจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ดังเช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า “ปัญหาคอร์รัปชันนั้น ไม่จำกัดประเทศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ นับเป็นปัญหาสากลที่ทุกที่ในโลกกำลังเผชิญ และต้องรวมพลังกันแก้ไข ที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจว่า ‘There is no such thing as good corruption’ สะท้อนความจริงชัดเจนว่า โลกนี้คอร์รัปชันไม่มีวันเป็นสิ่งที่ดี คอร์รัปชันทุกประเภท ทุกชนิด มีต้นทุนต่อสังคมเสมอ...” ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้มีคำถามทิ้งท้ายไว้ในที่ประชุมว่า “ถ้าการวิปัสสนาเป็นทางออกแล้ว ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหลักฐานอะไรบ้างหรือไม่ที่เป็นบทพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่สัมฤทธิผลจริงๆ...”

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

 ศรัทธาธรรมส่องโลก

วิสัชนา : ต่อการที่จะเป็นพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มีการมุ่งเน้นศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหน เรื่องดังกล่าวนี้เป็นข้อสำคัญ อันครอบคลุมไปทุกฝ่ายในพระพุทธศาสนา ซึ่งหากมีการศึกษาปฏิบัติจริงๆ แล้ว ก็ย่อมดำรงตนอยู่อย่างผู้มีศีลธรรม ถูกต้องตามพระธรรมวินัย และสามารถรู้เข้าใจในความจริง ความควร ความถูกต้อง ที่จะนำไปสู่ประโยชน์อันเป็นไปเพื่อต้องการออกจากความทุกข์

อาตมาจึงไม่มีข้อแนะนำใดๆ ในเรื่องการแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน อันได้แก่ การลักทรัพย์ หรือการฉ้อโกง หรือการกระทำทุจริต เพราะในพระพุทธศาสนานั้น มีการวางรากฐานคำสอนไว้ดีแล้ว และมีการถือปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังกับการทุจริต ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ดังเช่น การฉ้อฉล การลักทรัพย์ ถึงขั้นเทียบเท่าประหารชีวิตของทางโลก ซึ่งชาวพุทธควรนำมาเป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งประกอบคุณความดี แต่ประการสำคัญจึงอยู่ที่ความประพฤติของเราทั้งหลาย

ว่าเข้าสู่ความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาหรือยัง... และหากยังไม่มั่นใจว่า เราเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงหรือไม่ ก็ไม่ควรแอบอ้างว่าเป็น...พุทธบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้า หรือไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกล่าวอ้างว่า เราเป็นชาวพุทธ... และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกล่าวอ้างว่า เราเป็นเมืองพุทธศาสนา... หากชาวเมืองเหล่านี้ยังห่างไกลพระพุทธศาสนา ด้วยการขาดวัตรปฏิบัติอันถูกต้องตามพระธรรมวินัย ประพฤติตนผิดศีล... เสื่อมธรรม... จึงไม่ควรกล่าวอ้างเลย เพราะถ้าหากถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจริงๆ แล้วนั้น ปัญหาคอร์รัปชัน ฉ้อโกง ทุจริต จะต้องไม่เกิดขึ้นเลย หรือเกิดเพียงแต่น้อย... ทั้งนี้ เพราะอำนาจพระธรรมวินัยที่เข้มขลัง