องค์กรชาวพุทธพบรมต.ประจำสำนักนายกฯผลักดันงานที่ยังค้าง

วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 17:36 น.
องค์กรชาวพุทธพบรมต.ประจำสำนักนายกฯผลักดันงานที่ยังค้าง
องค์กรชาวพุทธทั้งพระและฆารวาสเข้าพบรมต.ประจำสำนักนายกฯขอให้ขับเคลื่อนงานที่ยังค้างให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับงานด้านพระพุทธศาสนา ได้ให้ผู้แทนองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ เข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านพระพุทธศาสนา ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ผู้แทนองค์กรชาวพุทธฝ่ายสงฆ์ได้แก่ พระธรรมกิตติเมธี รก.เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ผจล.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพระนคร พระสุนทรกิจโกศล ผจล.วัดอรุณราชวราราม พระครูปลัดกวีวัฒน์ รก.หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ พระครูวินัยธรวิโรจน์ สิริสาโร กรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ขณะที่ มีผู้แทนองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ฝ่ายฆราวาส นำโดย พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายจิ้ง พิพัฒน์เวช พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ พ.อ.(พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ และ ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ พร้อมฝากนโยบายที่ยังขับเคลื่อนไม่สำเร็จให้รัฐมนตรี ประสานรัฐบาลขับเคลื่อนต่อไป อาทิ พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสน, พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา,ความปลอดภัยของชาวพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อศรัทธา-องพุทธศาสนิกชนโดยรวม และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐในด้านต่างๆ ที่พระภิกษุ สามเณร ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในฐานะคนไทย

นายเทวัญ รับจะนำเข้อเสนอไปศึกษาและจะได้มอบให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หาแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งปรารภถึงแนวทางที่อยากจะขับเคลื่อนเช่น การสร้างความเข้าใจกับคณะสงฆ์ เรื่องการใช้เงินงบประมาณของทางราชการเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต การจัดแผนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทั้งประเทศ การสร้างพระจิตอาสาเพื่อเผยแพร่ธรรมะ และกำลังใจกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และแนวทางการให้ไวยาวัจกรของวัดต่างๆ เข้ามามีบทช่วยงานพระพุทธศาสนาในฐานะผู้ช่วยพระพุทธศาสนาจังหวัด