สปป.ลาวจัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่

  • วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 22:00 น.

สปป.ลาวจัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่

โดย สมาน สุดโต

ภาพชาวพุทธและนักท่องเที่ยว ตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จากวัดต่างๆ ที่เดินแถวรับอาหาบิณฑบาตในเวลาเช้าตรู่ ที่หลวงพระ บาง สปป.ลาว เป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยวแห่งหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ มีให้เห็นทุกเช้าตรู่

แต่การตักบาตรพระสงฆ์ นับพันรูป และชาวพุทธไม่น้อยกว่าพันคน พร้อมกันร่วมทำบุญตักบาตร ที่ลานกว้างใหญ่แห่งพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทร์ ไม่มีให้เห็นบ่อยนัก หากแต่มีแล้วในวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พ.ค.2562 เมื่อรัฐบาล สปป.ลาว นำโดย ท่านชัยสมพร พรมวิหาร ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ และคณะสงฆ์แห่งองค์การศาสนสัมพันธ์ลาว (อพส.) นำโดย ท่าน อาจารย์ใหญ่มหางอน ดำลงบุน

นอกจากนั้น ยังมีทั้งคณะสงฆ์จากประเทศไทย นำโดยพระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราช สีมา เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช และ ชาวพุทธจากไทยนำโดย นายวินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์และครอบครัว คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ นายอภัย จันทนะจุลกะ อดีตรมว.ทรวงแรงงาน และ นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการชมรมโพธิคยา และคณะกรรมการร่วมงาน เป็นภาพแห่งความประทับใจ และยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

การที่มีวันนี้ได้ก็เนื่อง จากสปป.ลาว จัดงานวิสาขบูชาอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก ตามที่ท่านชัยสมพร พรมวิหาร ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ กล่าวแก่สื่อมวลชนว่า ที่แนวลาวสร้างชาติ ร่วมกับองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาวจัดขึ้น โดยมีพี่น้องจากไทยคือ สถาบันโพธิคยา 980 ให้การสนับสนุน เนื่องจากหลายองค์กรกระตุ้นขึ้น ที่สำคัญที่สุดองค์การสหประชาชาติ ยกย่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอยู่ในระดับสูง ประชาชนชาวลาว เกือบร้อยละ 80 นับถือพระพุทธศาสนา และปีต่อไปก็จะจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายสุภชัย วีระภุชงค์ บอกว่าชมรมโพธิคยาก็จะสนับสนุนต่อไป

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่ในวัฒนธรรมและประเพณีของชาวลาวส่วนมาก แม้ว่า สปป.ลาว จะมีผู้นับถือศาสนาอื่นๆ อีก 3-4 ศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกัน มีความสามัคคี และไม่แบ่งแยกกัน

ขณะเดียวกัน พระอาจารย์ใหญ่ มหางอน ดำลงบุน ประธานองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ( อพส.) กล่าวเปิดงานวันวิสาขบูชา โดยชื่นชมว่า เป็นความร่วมมือของชาวพุทธนานาชาติ เช่น จากประเทศไทย ที่นับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน ท่านกล่าวว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

หลวงปู่ผู้นำสงฆ์ลาว กล่าวว่า พระพุทธเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ประทานคำสอนเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ สัจธรรมของพระองค์กระตุ้นเตือนมวลมนุษย์ให้เกิดความรักและสามัคคี มิตรภาพ และสันติสุข แต่สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลโลยีที่ทันสมัย สังคมมีความเจริญศิริวิไลแต่ทางด้านกลับกัน ความสุข ความรัก และสามัคคี มิตรภาพ สันติภาพในสังคมมนุษย์โลก ถอยลง พระธรรม คำสอนของสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงมา 2,600 กว่าปี ส่องแสงสว่างเป็นประทีปนำทางแก่มวลมนุษย์ตลอด

แม้ว่าสังคมโลกจะเจริญ ด้วยเทคโนโลยี และวัตถุนิยมมาก จึงเป็นที่น่าเสียใจว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่อยู่ในฐานะที่มีสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียนกัน ไม่มีความรักสามัคคี เพราะถูกทำลายไปด้วย โทสะ และชิงดีชิงเด่น เกลียดชังซึ่งกันและกัน จึงเป็นความโศกเศร้า จึงขอเรียกร้องให้บรรเทาสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความเศร้าโศกด้วยการแผ่เมตตา ปรารถนาให้มีความรัก สามัคคีต่อกัน ตลอดไป

สิ่งเป็นความประเสริฐแห่งจิตใจนั้นคือความเมตตา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นคุณธรรมประเสริฐนั้นเป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่น การแผ่เมตตา ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นมิตร หรือศัตรู เป็นมนุษย์ หรืออมนุษย์ ผู้เจริญเมตตาจึงเป็นผู้สงบ และรักษาสันติ มีความรักและสามัคคีอย่างแท้จริง

สันติภาพภายในเป็นสิ่งที่ควรสร้างขึ้น เป็นสิ่งที่บุคคลควรพัฒนาขึ้นภายใน แล้วจึงแผ่ไปสู่ภายนอก เหมือนองค์พระสัมมาสัมพุธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและปฏิบัติมาแล้ว กล่าวคือทรงสร้างสันติภาพในพระองค์ก่อนแแล้ว จึงทรงนำสันติภาพนั้นออกสู่มวลมนุษย์ตลอดทั้งโลก และจักรวาลวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธบริษัท และชาวโลกทั้งหลาย แต่ความศักดิ์สิทธิ์นี้ จะแผ่กว้างขวางออกไป ทุกคนต้องนำคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ เช่นความกตัญญู กตเวที มีหลักพรหมวิหาร 4 หลักอริยสัจ 4 หลักสามัคคี และหลักคุณธรรมจริยธรรม จึงจะได้ชื่อว่าให้ความสำคัญแก่วันวิสาขบูชาอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ