วัดโพธิ์ทอง บางมด เตรียมเขียนจิตรกรรมฝาผนังพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 19:13 น.
วัดโพธิ์ทอง บางมด เตรียมเขียนจิตรกรรมฝาผนังพิธีบรมราชาภิเษก ร.10
สยามอัศจรรย์ โดย สมาน สุดโต

พระครูวิศิฏ์วิทยาคม (อาจารย์วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง บางมด กรุงเทพมหานคร เตรียมให้ช่างเขียน เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวิหารทองคำ เพื่อจารึกประะวัติศาสตร์สำคัญยิ่งของชาติไทยที่มีขึ้นวันที่ 4-6 พ.ค. 2562

วัดโพธิ์ทอง บางมด หรือ วัดทุ่ง ตั้งอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ เขตจอมทอง จัดสร้างวิหารทองคำเพื่อประดิษฐานทวยเทพ ตั้งแต่พญาครุฑ พญานาค พระพิฆเณศร์ และพระโพธิสัตว์ เช่นเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น

พระครูวิศิฏ์วิทยาคม (อาจารย์วราห์ ปุญญวโร) ซึ่งในวงการยกย่องว่า เป็นราชาแห่งครุฑ กล่าวว่า การที่ทางวัดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10 ก็เนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมายังวัดโพธิ์ทอง ในพ.ศ. 2537 นับแต่นั้นวัดนี้ได้เจริญขึ้น มีการสร้างและปรับปรุงถาวรวัตถุในวัด เช่น อุโบสถ ได้บูรณะใหม่ให้คงทนถาวร สวยงามอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป

พระครูพระครูวิศิฏ์วิทยาคม กล่าวว่า ในอุโบสถวัดโพธิ์ทองได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เช่น ภาพเสด็จเลียบพระนคร ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พ.ศ. 2506 ในคราวพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ

ภาพพระราชอาคันตุกะที่ร่วมพิธีในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันอังคารที่ 13 มิ.ย.2549 ซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย จำนวน 25 ประเทศ นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่างๆ มากที่สุดในโลก ในคราวนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ แด่สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และ ผู้แทนพระประมุข เวลา 19.30 นาฬิกา ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

นอกจากนั้น เป็นภาพพระราชกรณียกิจ ที่ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย อีกหลายภาพด้วยกัน ซึ่งพระครูวิศิฏ์วิทยาคม หรือพระอาจารย์วราห์ กล่าวว่า ภาพจิตรกรรมในวัดโพธิ์ทองเป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพแห่งความทรงจำ ทางวัดเขียนขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานด้วยความเหน็ดหนื่อยมานาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย