บาฬีศึกษาพุทธโฆส เตรียมสอนปริญญาเอก วิปัสสนาภาษา

วันที่ 03 มี.ค. 2562 เวลา 15:03 น.
บาฬีศึกษาพุทธโฆส เตรียมสอนปริญญาเอก วิปัสสนาภาษา
เรื่อง: สมาน สุดโต และสมหมาย สุภาษิต

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มจร เตรียมจัดสอนวิปัสสนากรรมฐานระดับปริญญาเอก ภาคภาษาอังกฤษ โดยจะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับสำนักมหาสี สาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา ให้ส่งวิปัสสนาจารย์ที่มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษมาช่วยเหลือในโครงการ

พระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะผลักดันหลักสูตรวิปัสสนาขึ้นสู่ระดับนานาชาติ โดยเปิดหลักสูตรปริญญาเอก ภาคภาษาอังกฤษเข้มข้น เพื่อสืบสานงานของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลางให้แพร่หลายในชุมชนนานาชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ที่สำนักวิปัสสนามหาสี สาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมา พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แทน ในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา สำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนา แห่งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ที่ไปเข้าคอร์สอบรม 7 เดือน ที่สำนักวิปัสสนามหาสี สาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง

พิธีปิดในวันนั้นได้รับความสนใจจากชาวพุทธในเมียนมา จะเห็นได้จากอุบาสกอุบาสิกาชาวเมียนมาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ MR TV ซึ่งเป็นช่องทีวีของรัฐบาลเมียนมาได้ติดตามทำข่าวและขอสัมภาษณ์พระเทพสุวรรณเมธี ถึงโครงการส่งนิสิตมาอบรม 7 เดือน ซึ่งพระเทพสุวรรณเมธี ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้เป็นแนวดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิปัสสนาภาวนา โดยเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2548 ภายใต้เงื่อนไขว่า หลังจากเรียนจบหน่วยกิตการศึกษาแล้ว นิสิตจะต้องเข้าปฏิบัติกรรมฐานติดต่อกัน 7 เดือน จึงจะมีสิทธิเสนอสอบวิทยานิพนธ์

พระเทพสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า เจ้าประคุณสมเด็จฯ เลือกสำนักมหาสีสาสนเยกต่า เป็นที่ฝึกอบรมนอกประเทศ เพราะเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติ ถาม ตอบ สอบอารมณ์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และตำราวิปัสสนาของท่านมหาสีมีความสอดคล้องตรงหลักฐานในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาได้รับการตีพิมพ์หลายภาษาอีกด้วย

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มจร ส่งนิสิตมายังสำนักมหาสีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับงบประมาณ บางรุ่น อยู่ตลอด 7 เดือน บางรุ่น 3 เดือน และบางรุ่น 2 เดือน

“ในปีการศึกษา 2562 นี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้มอบนโยบายให้เร่งจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาระดับปริญญาเอก ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและโครงการเปิดการเรียนการสอนเท่านั้น คาดว่าจะสามารถเปิดได้ทันภาคที่ 1 ปีการศึกษานี้อย่างแน่นอน และเพื่อให้ปรัชญาในแผนพัฒนาวิทยาเขตว่า บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล บรรลุเป้าหมายตามแผน” พระเทพสุวรรณเมธี กล่าวและว่าขณะนี้ได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ เปิดรับวิปัสสนามหาบัณฑิต เข้าฝึกการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานในระดับนานาชาติ เปิดอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหลักสูตรวิปัสสนาระดับปริญญาโท-เอก ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่วิปัสสนาภาวนาไปทั่วโลก

ตามโครงการนี้ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสจะทำ MOU กับสำนักวิปัสสนามหาสี ให้จัดส่งวิปัสสนาจารย์ ที่มีทักษะการเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษมาให้การฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวิปัสสนาสู่สากล สมตามเจตนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์