สดุดีท่านแผน วรรณเมธี เป็นปูชนียบุคคลของ พสล.

  • วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 14:30 น.

สดุดีท่านแผน วรรณเมธี เป็นปูชนียบุคคลของ พสล.

1.องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)

ประชุมมวลสมาชิกจัดงานมุทิตา ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ ในวาระอายุมงคล 96 ปี วันที่ 2 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ พัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ ได้รับฉันทานุมัติจากที่ประชุมกล่าวสดุดียกท่านแผนให้เป็นปูชนียบุคคลของ พ.ส.ล. ดังนี้

คำกล่าวสดุดี ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. วันที่ 2 ก.พ. 2562

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับฉันทามติจากท่านผู้บริหารองค์การ พ.ส.ล.และท่านผู้มีเกียรติ ให้เป็นผู้กล่าวแสดงมุทิตาจิต ในงานฉลองอายุ 96 ปี แด่ท่านประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ท่านแผน วรรณเมธี

ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ พ.ส.ล.รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญและงานฉลองในโอกาสอายุ 96 ปี ของท่านประธานองค์การ พ.ส.ล.

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย รวมระยะเวลา 28 ปี และจากนั้นในปีพุทธศักราช 2541 ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 20 ประเทศออสเตรเลีย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านดำรงตำแหน่งประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เมื่อเดือน พ.ย. 2541 ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 21 ปี ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธานเพื่อสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อประโยชน์สุขของสังคมเป็นที่เชื่อถือศรัทธา และเป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติ ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและศักดิ์ศรีแก่องค์กร และประเทศชาติอเนกประการเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่านเป็นผู้นำที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ และคุณค่า

ในด้านคุณธรรม ท่านมีเมตตา มีอิทธิบาท 4 ในการทำงาน บริหารงาน และเจริญพรหมวิหาร 4 กับสังควัตถุ 4 ในการปกครอง ท่านรักความสันโดษ คติธรรมประจำชีวิตของท่าน คือ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

ในด้านคุณภาพ ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในประเทศและ (ต่างประเทศ) นานาชาติ ต่างสดุดีในคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมไว้

ในด้านคุณประโยชน์ ในฐานะประธานองค์การ พ.ส.ล. ท่านได้ริเริ่มจัดตั้ง “กองทุนสมเด็จพระศาสดา” เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งได้ให้จัดตั้งกองทุน WFB Humanitarian Relief Fund ร่วมกับการผลักดันส่งเสริมให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ ได้หันมาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์มากยิ่งขึ้นในระดับนานาชาติ

จากเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่าความดี ความเพียร ความถ่อมตน ย่อมเป็นหนทางสู่ความสำเร็จอย่างมีเกียรติ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

มวลสมาชิกขององค์การ พ.ส.ล. ขอยกย่องท่านประธาน แผน วรรณเมธี เป็นปูชนียบุคคลขององค์การ พ.ส.ล.

เนื่องในวันมงคลนี้ พ.ส.ล. นิมนต์พระศรีสุธรรมเมธี (อุ้น ปณฺฑิโต ป.ธ.9) อายุ 85 ปี เจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรและพระปริตร และนิมนต์พระมหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี บรรยายธรรมและเจริญจิตตภาวาน ทั้งนี้มีพระสงฆ์และสมาชิก พ.ส.ล.ร่วมงานเต็มห้องประชุม

2.จัดมาฆบูชา-ฉลองกรุง

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ 1/2562 ว่าในช่วงเดือน ก.พ.นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.ทั่วประเทศ มีการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน ส่วนใน กทม.จัดที่วัดปทุมวนาราม โดยเชิญคณะทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมเวียนเทียนด้วย

นอกจากนี้ ให้สำนักงานปลัด วธ. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.ให้ยิ่งใหญ่ จัดขึ้นที่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ใน กทม.และกิจกรรมสมโภช “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ โรงละครวังหน้า

ข่าวอื่นๆ