มพล.ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมพุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 09 ธ.ค. 2561 เวลา 09:05 น.
มพล.ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมพุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย สสต. 

ตามที่คอลัมน์นี้เสนอไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561 เรื่องการประชุมนานาชาติ พุทธมรรคสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Buddhist Path to Sustainable Development Goals) ที่สำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ซึ่งจัดวันที่ 4-5 ธ.ค. 2561 นั้น งานผ่านไปด้วยความราบรื่น เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก (มพล.) ตั้งไว้ ดังที่ท่านศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดี มพล. และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เขียนขอบคุณผู้ร่วมงาน และจิตอาสาทุกท่าน หลังจากงานจบลงด้วยดี ดังนี้

“พระพุทธศาสดากล่าวไว้ว่า ‘ความสามัคคีของหมู่คณะนำสุขมาให้’ ข้อ 17 ของ SDGs ก็คือ Partnership for Goal และในอุปนิษัทของพระเวท มีกล่าวไว้ว่า อติถี เทโว ภวะ แปลว่า ‘แขกผู้มาเยือนเราเป็นเสมือนเทวดา’

ขออนุโมทนาอำนวยพร ขอบคุณ ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทให้กับการจัดประชุมนานาชาติเชิงวิชาการในครั้งนี้ ทุกท่านคงได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า งานที่ท่านได้ทำไปได้ก่อประโยชน์อะไรให้กับ ตน องค์กร ประเทศ และโลก เท่าที่อาตมาได้คุยกับแขกต่างชาติเห็นทุกคนประทับใจกับการต้อนรับดูแลของทุกท่าน

ฝั่งแขกวีไอพีของไทยที่มาในงาน ทุกคนประทับใจเช่นเดียวกัน ส่วนเนื้อหาการประชุมเป็นเช่นใด ทุกคนก็คงได้ทราบแก่ใจของตนด้วยตนเองแล้ว

วันที่ 4-5 ธ.ค. ถือได้ว่า เราได้น้อมรำลึกสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นที่รักของพวกเราทุกคนอย่างสร้างสรรค์ ทำให้นานาชาติได้เข้าใจ ‘ศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียง’

การทำงานของทุกหน่วยงานอย่างไม่ย่อท้อ ตั้งแต่ พ.ส.ล. ยพสล. และโดยเฉพาะยุวพุทธฯ นับว่านิมิตหมายที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพระศาสนา

วันนี้ (6 ธ.ค.) ฝ่ายดูแลแขกก็ต้องทยอยส่งแขกกลับประเทศของตน ยังต้องเหนื่อยอีกวัน ขอฝากดูแลและฝากขอบคุณแขกทุกท่าน

สำหรับเหล่าจิตอาสาทั้งหลาย อาจารย์ไม่ทราบว่า จะขอบคุณทุกท่านอย่างไรให้สมกับที่ทุกท่านได้ทุ่มเทจนเกิดความสำเร็จของการจัดประชุมในครั้งนี้

ด้วยพุทธบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยธรรมบารมีแห่งคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระสังฆบารมีแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และด้วยพระราชบารมี แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงอำนวยให้ทุกท่านประสบสันติสุขโดยธรรมทั่วกัน”

งานนี้จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (มพล.) ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Caux Round Table ศูนย์บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของสถาบันศศินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดพระเกียรติใน 2 โอกาส คือ วันพ่อแห่งชาติ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ พัลลภ ไทยอารี รองประธาน และเลขาธิการกิตติมศักดิ์ พ.ส.ล. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ นำสวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้ว พัลลภ อ่านสารของท่านแผน วรรณเมธี ประธาน พ.ส.ล. เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุมนานาประเทศ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ปาฐกถานำ เรื่องการตีความใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อเข้าสู่โหมดการสัมมนาช่วงที่ 1 ในเวลา 10.00 น. ดร.สตีเฟน บี ยัง เป็นผู้นำการอภิปราย ตามด้วย ดร.เอ็มมาโทมาลิน พูดถึงพระพุทธศาสนาและเป้าหมายที่ยั่งยืนข้อ 5 (การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศสภาพและการให้อำนาจแก่สภาพสตรีและเด็กผู้หญิง) ปัญหาและการขับเคลื่อนไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ประชุม จะเห็นได้จากผู้ร่วมประชุมหลายท่าน เช่น นพ.มโนเลาหวนิช Dr.Yo Hsiang Chou จากไต้หวัน และผู้แทนจากเนปาล ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

ดร.แพททริก เมนดิส ชาวศรีลังกา แต่ถือสัญชาติอเมริกัน อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา (ยุคประธานาธิบดีคลินตัน) ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน พูดถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแสดงกราฟฟิกหลักการที่มีการวิเคราะห์ว่าสามารถใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้บรรลุเป้าหมายได้

ในการประชุมวันที่ 5 ธ.ค. 2561 ที่หอประชุมพุทธมณฑล ในช่วงบ่าย พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร Ph.D. ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เดินทางมาเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ ในการนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ แนะนำวิทยากรระดับโลกให้รู้จักกับพระพรหมบัณฑิตอย่างทั่วถึง

หลังจากนั้น มีการอภิปรายอีก 2 จนกระทั่งเวลา 17.50 น. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวปิดการประชุม

สรุปว่าเป็นงานชิ้นโบแดงของ มพล.ที่จัดงานวิชาการระดับนานาชาติประสบผลสำเร็จน่าพอใจทุกฝ่าย