มูลนิธิพระปกเกล้า จัดบวชพระที่อินเดีย รุ่นที่ 2

  • วันที่ 25 พ.ย. 2561 เวลา 09:23 น.

มูลนิธิพระปกเกล้า จัดบวชพระที่อินเดีย รุ่นที่ 2

โดย สธน เปลี่ยนจันทรสิริตระกูล ภาพ มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม

“ไม่มีบุญใดจะยิ่งไปกว่าการบวชเป็นพุทธสาวกณ พุทธภูมิ และจาริกตามรอยพระพุทธยาตราไป 4 สังเวชนียสถานครบถ้วนในคราวเดียวกัน” คติธรรมของ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ที่กล่าวต่อพระภิกษุ 95 รูป ผู้บวชในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รุ่นที่ 1 (วันที่ 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2560)

โครงการบวชรุ่นแรกนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างการรับรู้โครงการให้กับประชาชนอย่างมาก หากจะระบุโครงการบวชพระ ณ ประเทศอินเดีย โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมนั้นถือว่าได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น และหลายคนปรารถนาอยากบวชในโครงการนี้

มาในปี 2561 มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม โดยการนำของ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณ ก็ได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 72 รูป ระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค. 2561 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสมีพระชันษา 92 ปี ในวันที่ 26 มิ.ย. 2562 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุรุษชนได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบุญอุทิศตนในการขัดเกลาจิตใจต่อสู้กับเหล่าอกุศลจิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการสืบทอดวิถีธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเจริญมั่นคงด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

โครงการบวชรุ่นที่ 2 นี้ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ ร่วมอุปสมบทด้วย พร้อมเป็นผู้นำคณะจาริกไปนมัสการ ทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติในเขตประเทศเนปาล ต้นโพธิ์ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ สารนาถ แขวงเมืองพาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จปรินิพพาน รวมพุทธสถานสำคัญอื่นๆ หลายแห่ง

“ผู้ใดที่ไม่เคยมาอินเดียแล้วได้มาในลักษณะพุทธสาวกเต็มตัว (บวชพระ) นี้ เชื่อว่าผู้นั้นน่าจะได้อะไรหลายอย่าง เช่น ได้เห็นประจักษ์ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริง สถานที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์มีหลักฐานอยู่จริง สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็ยังเป็นผลเป็นสัจธรรมอยู่จริงโดยไร้ข้อสงสัย ได้รู้ความเป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่ไม่มีครูคนไหนที่สอนคนจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายบนเตียงปรินิพพาน รวมทั้งได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น และหันมาดำรงชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาท เป็นต้น นี่คือเหตุผลของการจัดบวชและจาริกไปใน 4 สังเวชนียสถาน” ดร.บวรศักดิ์ กล่าว

ปลงผมฉลองนาควันที่ 30 พ.ย. ที่วัดราชบพิธ

กำหนดการพิธีมอบถวายนาค ปลงผม และฉลองนาคทั้ง 72 นาค จะมีขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. 2562 ณ หอประชุมด้านหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เริ่มเวลา 11.00-17.30 น. โดยประมาณ ทั้งนี้ในระหว่างเวลา 11.00-13.00 น. จะมีการถวายภัตตาหารเพล ซักซ้อมพิธีการ ถ่ายภาพหมู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ขริบผมนาค เสร็จแล้วพร้อมกันในสถานที่ประกอบพิธี

เวลา 14.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ จะเสด็จลงสู่สถานที่ประกอบพิธี ทรงรับการถวายสักการะดอกไม้ธูปเทียนแพจาก ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ ทรงรับฟังการกราบทูลถวายรายงานโครงการจาก ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม จากนั้นประทานพระโอวาทและผ้าไตรจีวรแก่นาคทั้ง 72 เสร็จแล้วเป็นพิธีโกนผมและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาค

1 ธ.ค. ผู้อุปสมบทเดินทางสู่ประเทศอินเดีย

คณะผู้อุปสมบททั้งหมดจะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อประกอบพิธีบรรพชาสามเณรพร้อมกัน ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และเข้าสู่พิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังอุปสมบทแล้ว วันที่ 2-4 ธ.ค. ปฏิบัติศาสนกิจที่พุทธคยา วันที่ 5 ธ.ค. เดินทางไปราชคฤห์ เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประกาศศาสนาเป็นที่แรก วันที่ 6 ธ.ค. ไปเมืองพาราณสี เป้าหมายสารนาถ ที่แสดงปฐมเทศนา วันที่ 7-8 ธ.ค. ไปกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน วันที่ 9 ธ.ค. ไปลุมพินี สถานที่ประสูติ ประเทศเนปาล วันที่ 10-11 ธ.ค. กลับเข้าอินเดียไปเมืองสาวัตถี และวันที่ 12 ธ.ค. ลาสิกขาที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร แล้วเดินทางกลับประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ