คณะสงฆ์ไทยถวายคัมภีร์พระมาลัย แด่ ‘โป๊ปฟรานซิส’

  • วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 16:08 น.

คณะสงฆ์ไทยถวายคัมภีร์พระมาลัย แด่ ‘โป๊ปฟรานซิส’

โดย...ศิษย์วัด

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และคณะสงฆ์จากวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) นำโดย พระราชปริยัติมุนี หรือเจ้าคุณเทียบ พระราชรัตนสุนทร (เจ้าคุณวินัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะไวยาวัจกร และอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะ เดินทางไปนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี เพื่อนำพระคัมภีร์พระมาลัย จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ ที่คณะสงฆ์วัดโพธิ์ ปริวรรตแล้ว มอบถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส หรือ โป๊ปฟรานซิส พระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 ประมุขแห่งคริสตจักร 

คัมภีร์ที่ปริวรรตแล้วตามพระสมณะประสงค์แห่งองค์พระสันตะปาปา จะจัดแสดงร่วมกับสิ่งของอื่นๆ ที่มีผู้ทูลถวายพระสันตะปาปาทุกพระองค์ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี

พระคัมภีร์พระมาลัย จารึกอักษรขอมโบราณฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ถวายเมื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 1934 หรือ พ.ศ. 2477 หรือเมื่อ 83 ปี 

คัมภีร์พระมาลัย ฉบับเดิมจารลงสมุดไทยขาว หรือสมุดข่อยสีขาว กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 66 เซนติเมตร เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 ตอน หนา 186 หน้า มีภาพวาด 4 สี คณะทำงานใช้เวลา 11 เดือน จึงปริวรรตเป็นภาษาไทย เพื่อจะแปลเป็นภาษาอื่นๆ อีก 7 ภาษา

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ หัวหน้าคณะทำงานชุดปริวรรตคัมภีร์ กล่าวว่า การทำงานในครั้งนี้ ถือเป็นความภูมิใจสูงสุด ในนามคณะสงฆ์ไทยและหัวหน้าคณะทำงานชุดปริวรรตคัมภีร์

พระพรหมเสนาบดี เยี่ยมหมู่บ้านศีล 5 ที่ภาคใต้

พระพรหมเสนาบดี จภ.7 พระเทพสิทธิมุนี จภ.18 พร้อมด้วย นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หมู่บ้าน ผัง 7 ,ผัง 10, และ ผัง 45 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5 มาพัฒนาครัวเรือน ชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีวัดนิคมพัฒนา อ.มะนัง เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา แก่ประชาชนในชุมชน

พร้อมนี้ พระพรหมเสนาบดี ได้มอบเกียรติบัตรแก่ ครอบครัวตัวอย่างในการรักษาศีลห้าอีกด้วย

“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย พระพรหมมุนี กรรมการ มส. ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการ มส. ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.นครปฐม

โครงการสุขภาวะพระสงฆ์

วันที่ 16 พ.ค. 2561 พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. มอบหมายให้พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และผู้จัดการโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา แถลงข่าวเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับพระภิกษุสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ