มจร วางแผน 3 ระยะช่วยน้ำท่วมอีสาน

  • วันที่ 27 ส.ค. 2560 เวลา 06:31 น.

มจร วางแผน 3 ระยะช่วยน้ำท่วมอีสาน

โดย...สมาน สุดโต และสมหมาย สุภาษิต

จากการที่ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระวิสิฐ คณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นำปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบถวายวัดและมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขต จ.ร้อยเอ็ด และยโสธร เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น

หลังจากนั้น พระพรหมบัณฑิต ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือวัดและประชาชนใน 3 ระยะ คือ 1.ระยะต้น งานเร่งด่วนให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยนำปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ซึ่งก็ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมาในเขต จ.ร้อยเอ็ด และยโสธร 2.ระยะกลาง เมื่อน้ำกำลังเริ่มจะลด ให้ไปช่วยเหลืออีกรอบ ทั้งการถวายปัจจัยให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อจะได้นำปัจจัยเหล่านั้นไปบูรณะซ่อมแซมวัดในเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อจะให้วัดพอที่จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและปฎิบัติกิจสงฆ์ได้ในช่วงเข้าพรรษานี้เสียก่อน

นอกจากนั้น ก็จะช่วยเหลือชาวบ้านโดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม พร้อมกับการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นและดูนาข้าวที่จมน้ำไปแล้ว ว่า บัดนี้เป็นอย่างไร และชาวบ้านในระยะนี้จะพึ่งพิงวัดได้อย่างไรบ้าง วัดกับบ้านจะอยู่กันอย่างไร

การช่วยเหลือในระยะที่ 2 คือ ระยะกลางนี้ กำลังดำเนินการขนสิ่งของลำเลียงเข้าไปในพื้นที่แล้ว โดยกำหนดถวายและมอบสิ่งของในวันที่ 22-23 ส.ค.นี้ มีเป้าหมายในเขต อ.จังหาร ทุ่งเขาหลวง โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด และ อ.เมือง จ.ยโสธร

การช่วยเหลือระยะกลางนี้มีเป้าหมายกว้างขวางมากขึ้น จะขยายวัดและหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น โดยให้วัดในหมู่บ้านที่น้ำท่วมนั้นเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน แม้วัดเองจะถูกน้ำท่วมไปด้วยก็ตาม

หน่วยงานที่ร่วมนำปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายและมอบชาวบ้านในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.มจร โดย พระพรหมบัณฑิต มอบให้ พระเมธีธรรมาจารย์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

2.คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดย พระธรรมปิฎก มอบให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ และคณะ

3.คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยวิทยบริการ มจร สาขาคณะสังคมศาสตร์ จ.สุพรรณบุรี โดยการประสานงานของ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ วัดดอนเจดีย์

4.มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง คณะศิษย์หลวงปู่แบน โดย พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัด พุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี

5.พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กทม.

สำหรับระยะยาว คือ ระยะที่ 3 เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมลดหมดแล้ว สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ได้มอบหมายให้ มจร วิทยาลัยสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ด โดยพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ผู้อำนวยการ ให้นิสิตสำรวจความเสียหายให้ครบวงจร ทั้งวัด ชาวบ้าน และนาข้าว พร้อมกับให้ มจร วิทยาลัยสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้านในระยะยาว เช่น ถนนขาดทำให้ติดต่อสัญจรกันไปมากันไม่ได้ จะแจ้งหน่วยงานไหนมารับผิดชอบ นาข้าวล่มเสียหายหมดเนื้อหมดตัวจะแจ้งประสานหน่วยงานใด เป็นต้น พร้อมกันนี้ ก็ให้ศึกษาหาข้อมูลและเสนอแนะในเชิงวิชาการจากพระและฆราวาสในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบถาวรและยั่งยืนนั้นจะทำอย่างไร

นี่คือภารกิจของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านในภาวะที่ชาวบ้านวิกฤตหนักจากน้ำท่วมในขณะนี้

ข่าวอื่นๆ