พระพรหมบัณฑิตรับสังข์เงิน

วันที่ 06 ส.ค. 2560 เวลา 07:11 น.
พระพรหมบัณฑิตรับสังข์เงิน
โดย...ส.คนจริง

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” แก่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี “มจร” ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ พญาไท กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2560

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 25 โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (สปสท.) เป็นประธานในพิธีและได้ถวายรางวัลให้แก่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ศ. ดร. ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่นทั้งนี้ รางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.บุคคล 2.องค์กร และ 3.โครงการ มีเกณฑ์การพิจารณาให้กับองค์กร/โครงการ/บุคคล จะต้องใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในการประกอบกิจกรรม อันส่งเสริมให้กิจกรรมนั้นๆ เกิดความสำเร็จ โดยยึดหลักจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีประวัติ ความเป็นมาขององค์กร/โครงการ/บุคคล เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม และมีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

ผู้ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ประเภทบุคคล ประกอบด้วย 1.พระพรหมบัณฑิต2.นายมนัส แจ่มเวหา อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง3.ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม